Позначајни настани 2012

Во Македонското Научно Друштво почнувајки од 2011 год. се воведе Летописна книга за позначајните настани и активности кои што се случуваа во Друштвото или поврзани со него. Сите членови можат да даваат предлози, мислења и забелешки за содржината на оваа Летописна книга на е-маил адресата на Друштвото borisangelkov@yahoo.com