Лица за контакт

Претседател: доц. д-р Невена Груевска

e-mail: ngruevska@gmail.com

Одговорен за организирање на презентации, изложби и др. јавни манифестации (собири, симпозиуми и др.)

Ивана Петроовска

e-mail: mss.bitola@gmail.com

047 222 683