Основни информации

Македонско Научно Друштво – Битола

Пеце Матичевски бр 39, п.фах 145
Битола, Република Македонија

тел. +389 (0)47 222 683;

email: mss.bitola@gmail.com


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО

МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА

  • Молба до МНД – Б;
  • Подносителот на молбата да има завршено магистерски или докторски студии или да е познат и признат стручњак, уметник, лектор…;
  • Препорака потпишана од два рецензенти кои се од иста научна област (или од секој рецензент по една препорака) со исто или повисоко звање од кандидатот;
  • Детална биографија (CV)  во електронска форма (со вклучена адреса, е-маил и контакт телефон);
  • Куса биографија од 80-100 зборови (на македонски и англиски) во електронска форма;
  • Библиографија во електронска форма (подробен список на публикувани книги, научно-стручни трудови, каталози, уметнички дела и изведби);
  • Слика со димензии 6 х 9 см во електронска форма.

Oткако ќе е одобрено Вашето барање за членство, потребно е:

  • да уплати 3000 ден. на жиро сметка на МНД (за изработка на досие во архивата на МНД – Битола, техничка обработка и прикачување на Вашето досие на web-станата на МНД, официјално доделување на плакета, останати административни трошоци) и
  • (Членарина 500 ден. годишно)