Промоција на книгата “Д-А-Х-Л Концептот во наставата по германски како странски јазик”

На 20.09.2012 год. одржана е промоција на книгата “Д-А-Х-Л Концептот во наставата по германски како странски јазик”

“Das D-A-CH-L-Konzept im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht”  од авторот доц.д-р Валентина Илиева.