Одделение за природни науки

Име и Презиме

М-р Сузана Шулевска

Проф. д-р сц. Борис Ангелков

М-р Елена Арсевска

М-р Татјана Блажевска

М-р Петар Богданов

Пецо Богоевски

Д-р Борис Главинчевски

Синиша Ѓорѓевиќ

М-р Невена Груевска

Д-р Бранислав Даштевски

Д-р Илија Димовски

Д-р Дончо Димоски

Проф. д-р Живко Јанкуловски

М-р Вуко Каров

Д-р Ацо Кузелов

проф.д-р Ерих Лис

М-р Раде Мандевски

Проф. д-р Божидар Маслинков

дипл.инж. Кирил Мојсов

М-р Митко Налевски

Д-р Томе Наумов

Д-р Живко Паришко

Проф. д-р Драги Петковски

Проф.  д-р Стефче Пресилски

Проф.  д-р Гордана Речковска

Проф. д-р  Митре Стојановски

М-р Сашо Стојановски

М-р Татјана Христовска

Проф. д-р Никола Христовски

Д-р Апостол Цилевски

М-р Андон Чобанов

Академик д-р Бојан Шоптрајанов

д-р Џулијана Томовска

м-р Весна Карапетковска Христова