Одделение за применети науки и медицина

Име и Презиме

Примариус м-р сци. мед. д-р. Лилјана Кочанковска (Primarius M-r sci. med. D-r. Liljana Kochankovska)

Прим.  д-р Петар Аврамовски

Д-р Златко Блажевски

Д-р сц. Верче Божиновска

Д-р Стефче Бојаџиев

Д-р Христо Бојаџиев

Д-р сц. Петар Бојаџиевски

М-р Марјан Бошевски

Д-р Александар Велјановски

Д-р Крсте Велковски

Д-р Јане Димулковски

Д-р Ана Донева

Прим. д-р Александар Доновски

Д-р Димче Ивановски

Д-р Ленче Илиевска

М-р фарм. Славица Јуруковска

Д-р сц. Петар Илиевски

Д-р Нико Јанков

Д-р  Стојан Ковачевски

Д-р Драги Коњановски

М-р Никола Костурски

Прим. д-р сц. Димитар Котевски

Прим. д-р Кочо Кочовски

Д-р Миле Миќуновиќ

Д-р Ленче Мирчевска

М-р спец. фарм Елена Најдовска

Сулејман Омер

Д-р Ѓорѓи Османли

Д-р сц.Ташули Пашанку

Прим. д-р Божидар Петковски

М-р Мимоза Сенохрадски Петрова

Д-р Владимир Поповски

Д-р сц. Елизабета Попова Рамова

Д-р Домника Рајчановска

Д-р  Стојна Ристевска

Д-р  Јане Ристевски

Жаклина Сервини

М-р Емилија Јашовиќ-Сивеска

Д-р  сц. Петар Стефановски

Д-р Лили Стојановска

М-р сц. Викторија Продановска Стојчевска

М-р мед. сц. Валентина Талевска

М-р Ана Тодорова

Прим.  Дона Тромбева

М-р Изабела Филов

Д-р Ратка Хаџиева

Д-р сц. Владо Хаџиев

Д-р Мери Џарлиева

Д-р Тања Струмениковска
Д-р Луиза Велјановска
М-р Билјана Марковска