ЈАВЕН ПОВИК за учество на Научно-стручен собир: „АКАДЕМСКИ ТАКТ ЗА ФОЛКЛОРОТ И ЕТНОЛОГИЈАТА“

Почитувани,
Македонско научно друштво Битола, Ве повикува да учествувате со свој труд на Научно-стручен собир „Академски такт за фолклорот и етнологијата“ кој ќе се одржи на 29.05.2020 г. во Битола.
Сите трудови кои ќе бидат прифатени, ќе бидат објавени во зборник на трудови од научниот собир, во рамки на меѓународното научно списание „Прилози“ бр.27, со специјално издание на тема „Академски такт за фолклорот и етнологијата“ Во списанието ќе се објават автентични и претходно необјавувани трудови.

Повеќе информации (Преземете PDF документ)