доц. д-р Валентина Илиева

доц. д-р Валентина Илиева

Родена на 31.10.1966 г. во Битола. Во 2008 година докторира на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Софија, Бугарија. Од 1990 г. работи како овластен судски преведувач од македонски на германски јазик и обратно. Од 1996 година е претседател на Здружението за македонско – германско пријателство и соработка – Битола.

Од 1999 година е избрана и ангажирана како лектор по германски јазик на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,  а од 2010 г. е избрана во доц. на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола.

Од јануари 2002 г. е овластен испитувач за австриски меѓународно признати дипломи за познавање на германскиот јазик.

tel. 047 221 336

mob. 076 395 041            e-mail : kommtina@yahoo.de

 

Ilieva Valentina, ass. prof. PhD

Born on 31.10.1966in Bitola. In 2008 she obtained PhD from the University „St. Kliment Ohridski“ in Sofia, Bulgaria. Since 1990, she has worked as a Certified Court Translator from Macedonian to German language and vice versa. Since 1996, she has been a President of the Association of Macedonian-German Friendship and Cooperation- Bitola.

Since 1999, she is selected and engaged as a Lecturer in Germanat the University„St. Kliment Ohridski“ – Bitola,and in 2010  she was selected as Assistant Professor  at the Faculty of Administration and Management Information Systems -Bitola.

Since January 2002, was authorized examiner for internationally recognized Austrian certificates of knowledge of German language.