проф.почeсен д-р Владимир Костов

проф.почeсен д-р Владимир Костов

Тој е современ македонски раскажувач  идрамски автор, еден од најплодните прозаисти, кој целиот свој опус го посвети на градот Битола.

Роден 1932 год. Дипломирал на Филозофски факултет – Скопје (1955) на Групата југословенска книжевност. Првото вработување му било како артист на Радио – драмата во Радио Скопје. Во 1956 г. станал професор по македонски јазик во средното ветеринарно училиште – Битола. Во 1964 година бил избран за професор на Педагошката академија – Битола, каде работел се до своето пензионирање.

Член на ДПМ и Битолскиот книжевен круг. Добитник на титулата почесен доктор на Универзитетот во Битола во 2010 год.

Член на МНД – Битола од 1977.

tel. 047 223 634

 

Kostov Vladimir, prof. honorary PhD of University St. Kлимент Охридски“ – Bitola

He is sophisticated Macedonian writer and drama author, one of the most fertile prose writers, that his entire work devoted to Bitola.

Born in 1932.He graduated from the Faculty of Philosophy-Skopje (1955) on the Department Yugoslavian literature. His first employment was as an Artist in the Radio – Drama of Radio Skopje. In 1956 he became a Professor in Macedonian language at the Secondary Veterinary school-Bitola. In 1964 he was elected for Professor at Pedagogical Academy-Bitola, where he worked until his retirement. Member of DPM and Bitola`s literary circle. Recipient of the title Honorary Doctor of the University of Bitola in 2010.

Has been member of the Macedonian Scientific Association–Bitolasince 1977.