Друштвото на писателите на Македонија прослави 65 години

Друштвото на писателите на Македонија прослави 65 години од своето постоење и по тој повод се одржа свечена седница во просториите на НУУБ св.Климент Охридски на ден 05.10.2012 год. на која настапија повеќе битолски автори со свои текстови од кои повеќето беа членови на Македонското научно друштво:

  • Радован П.Цветковски
  • Никола Кочовски
  • Петре Димовски
  • Панде Манојлов
  • Кире Неделковски
  • Добре Тодоровски
  • Милица Димитриевска-Радевска
  • Весна Мундишевска-Велјановска
  • Мирјана Стојановска-Палигора
  • Билјана Талевска-Димко