проф. д-р Цветко Смилевски

проф. д-р Цветко Смилевски

Роден 1947 год. во Сливово – Охридско. Завршил висока индустриска школа и во 1973 год. магистрира на Факултетот за индустриска педагогија – Ријека. Во 1982 год. докторира на педагошки науки на Филозофски факултет – Скопје. Работи како научен работник во Институтот за социолошки науки – Скопје. Истовремено е избран за доцент на Филозофски факултет – Скопје, а на Педагошко – технички факултет – Зрењанин е ангажиран како наставник на постдипломските студии. Бил член на редакцискиот одбор за изработка на енциклопедијата на образованието и воспитувањето на Југославија. Има објавено над 100 библиографски единици, од кои 15 се посебни публикации. Последните години основа приватен универзитет. Реализирал над 10 истражувачки проекти.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 1973 год.

mob. 070 268 658   e-mail : cvetko_detra@yahoo.com

 

 

Smilevski Cvetko, prof. Ph.D.

Born 1947 in Slivovo – Ohrid. Finished High Industrial School and obtained his MA from the Faculty of Industrial Pedagogy – Rijeka (1973), and his PhD fromPedagogical Sciences at the Faculty of Philosophy – Skopje (1982). Works as a scientific worker at the Institute of Social Sciences – Skopje. At the same moment he is elected for assistant professor at the Philosophical faculty – Skopje, and at Pedagogical – technical Faculty in Zrenjanin is engaged as a Teacher to postgraduate studies. He wasmember of Editorial Board for preparation of the encyclopedia of education and parenting in Yugoslavia. He has published over 100 bibliographical units, of whom 15 are separate publications. The last few years he established a private university. Realized over 10 research projects.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1973.