Д-р.Анета Христова

Д-р.Анета Христова

Родена на 18.01.1970 г. во Лознани – Битола. Основно и средно образование завршила во Битола. Високото образование го продолжила на Дефектолошкиот факултет во Белград, каде што во 1992 г. дипломирала на смерот Логопедија, а 1994 г. и на смерот Олигофренологија. Со академскиот назив – магистер на науки се стекнала 2000 г. исто така на Дефектолошкиот факултет во Белград. Работи како дефектолог во посебните паралелки во О.У. ,,Ѓорѓи Сугарев“ – Битола.Станува доктор на дефектолошки науки на 17.06.2013 год. во Скопје

tel. 047 233 023

mob. 075 620 470     e-mail : hristovaaneta@yahoo.com

 

 

Hristova Aneta, PhD.

Born in 1970 in Loznani – Bitola. Primary and secondary school finished in Bitola. She graduated in 1992 from the Faculty of Special education and rehabilitation in Belgrade, at the department of Speech Therapy and in 1994 graduated from the department of Oligofrenology. She acquired the academic title of Master of sciences in 2000, also from the Faculty of Special education and rehabilitacion in Belgrade. Currently works as a special education teacher in special grades of elementary school OU „Georgi Sugarev“ in Bitola. Recieved PhD degree on 17.06.2013 in Skopje.