Научен Собир 26.11.2009

НАУЧЕН СОБИР

ТЕХНИКАТА И ТЕХНИЧКИТЕ НАУКИ – УСЛОВ ЗА СОВРЕМЕН ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ОПШТЕСТВОТО И ОПШТИНАТА БИТОЛА

НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Сала за свечени промоции

симни ја програмата