м-р Јове Јанкуловски

м-р Јове Јанкуловски

Роден 1967 година во Велес. Дипломира во 1991 година на Електротехнички факултет при  универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на насока информатика – автоматика. Постдипломските студии во сферата на менаџментот во образованието ги започнува во 2005 година на Факултетот за менаџмент, во Копер, Република Словенија, а ги завршува во февруари 2008 година на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. За својот придонес во истражувањето и унапредувањето на образованието, добива признанија од интернационално познати организации.

Oбјавува трудови во списанието „Прилози“ на Македонското научно друштво од 1991 година. Негов активен член е од 2008 година.

tel. 047 252 524

mob. 070 339 229        e-mail : jove.jankulovski@yahoo.com

 

Jankulovski Jove, M.A.

Born in 1967 in Veles. Graduated in 1991 from the Faculty of Electrical Engineering at the University „St. Cyril and Methodius“ -Skopje, information science and automation. He started in 2005 his post-graduate studies in the area of Management in Education at the Faculty for Management in Koper, Republic of Slovenia, and completed them in 2008 at the Pedagogical Faculty at the University „St. Clement Ohridski“ – Bitola. For his contribution in advancement and research of education, he receives recognitions from internationally recognized organizations.

He has been publishing written papers in the magazine „Contributions“ of Macedonian Scientific Association since 1991. He has been it`s active member since 2008.