д-р Александар Саша Трајковски

 

Александар Саша Трајковски e роден на 28 март 1985 година во Битола.

Тој e дипломиран доктор, македонски поет, преведувач и толкувач, редовен член и дел од МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА.

(МНД-Битола).

 

 

Образование и работен век:

 

Основно училиште завршува во ОУ “Гоце Делчев” и средно училиште во С.О.У. Гимназија “Јосип Броз Тито”(2004), а студиите по медицина ги завршил на реномираниот Европски Универзитет по медицина и фармација “Карол Давила” – Букурешт, Романија на 31.10. 2011 год. Тој ја преставува првата генерација Македонски лекари од Романија со завршени интегрирани студии од 1 и 2 циклус универзитетски студии, односно со диплома која преставува еквивалент на мастер студиите од втор циклус студии според Болоњскиот систем.

Стручен испит положил во 2012 година, а потоа се вработува во општата болница “Д-р Трифун Пановски” – Битола во 2016 и добива специјализација по онкологија и радиотерапија во Скопје.

Член е на лекарска комора од 2012 година, член е на управниот и надзорен одбор на Универзитетската клиника на Детска Хирургија во Скопје (2018),

Член на Македонското лекарско друштво (МЛД), член на Здружението на преведувачи и толкувачи на Р. Македонија (ЗПРМ) и од 29 јуни 2021 година управниот одбор на МНД-Битола го одобрува неговото членување со што официјално станува дел од МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА кое е формирано уште во далечната 1960 година, што за него лично преставува најголема чест и успех во неговата кариера.

Од странските јазици, англискиот и романскиот ги зборува професионално и поседува меѓународно признати јазични сертификати задвата јазици.

Учествува на повеќе научни и стручни собири, работно-едукативни средби, симпозиуми и конгреси во Републиката и пошироко …

 

 

Творештво:

Автор е на повеќе објавени и необјавени книги (поезија за возрасни и деца).

Една од книгите со поезија за возрасни, со наслов “Лирски Елегии” е пуштена во продажба под покровителство на Град Скопје.

Збирката поезија за најмладите читатели со наслов “Кратки поеми за најмладите боеми”,  е објавена од првиот независен издавач во Македонија (1987) “ЃУРЃА” .

Авторот за своите книги очекува објективна критика и да остават силен печат во профилирањето на новите и релевантни теориско-методолошки концепции на книжевноста, во сите нејзини носечки видови: поетскиот пред се’, но и во раскажувачкиот, драмскиот и есеистичкиот.

Преведувал на романски јазик литературни  дела од истакнати современи македонски писатели и преведувал за реномирани книжевни организации, како што се Струшките вечери на поезијата.

 

Научна работа:

Автор на стручно – научен труд од областа на клиничката онкологија под наслов “Микроцелуларен, белодробен карцином асоциран со тромбоза” на вториот меѓународен Симпозиум по тромбоза, објавен во списанието ПРИЛОЗИ на Одделението за медицински науки на Македонската академија на науките и уметностите и стручно – научен труд од областа на радиологијата под наслов “Анатомо- сликовна коорелација во партикуларните мозочни аневризми”.

По повикот на Македонското научно друштво – Битола, учествуваше како автор со свој труд под наслов “ Нови предизвици во пандемијата во различни делови од светот” на Научно-стручен собир со меѓународно учество на тема : „ВЛИЈАНИЕТО НА ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ НАУКАТА – ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОПШТЕСТВОТО“, објавен во Зборник на трудови (Специјално издание „Прилози“) од Научно – стручниот собир, со меѓународно учество.

 

Aleksandar Sasha Trajkovski, M.D.

 

Aleksandar Sasha Trajkovski was born on the 28th of March, 1985 in Bitola.

He is a graduate medical doctor, Macedonian poet, a translator and interpreter, full member and a part of the MACEDONIAN SCIENCE SOCIETY – BITOLA.

(MND-Bitola).

Graduated medical doctor, Macedonian poet, a translator and interpreter, on the 29th of June 2021 he officially became a full member and a part of the MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY – BITOLA (MND-Bitola).

Education and working career:

He has completed his primary education in the PS “Goce Delchev”, and his secondary education in the HS “Josip Broz Tito” (graduate of 2004) in Bitola, where he was born on the 28th of March 1985.

He has completed his studies in medicine at the renowned European University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” – Bucharest, Romania on the 31st of October 2011, with 360 ETCS (European Credit Transfer System or European Point Transfer and Accumulation System) according to the Bologna model of organizing studies.

He has gained his master’s degree at the Medical Faculty in Bucharest with his mentor, Ass. univ. Dr. Dragija Florian, with his master’s thesis entitled “Anatomical-Image Correlation In Particular Cerebral Aneurysms”. He represents the first generation of Macedonian doctors from Bucharest, Romania who completed their medical and master’s studies in the Bologna program at the Medical Faculty in Bucharest. There, the 1st and the 2nd cycle of university studies are studied integrated together during the six years, which enable the graduate to obtain the title Doctor of Medicine and the scientific degree Master of Medicine (Article 153 of Law 1/2011).

He passed the professional exam in 2012, after which was employed in the General Hospital “Dr. Trifun Panovski” in Bitola (2016), also completed a specialization in oncology and radiotherapy in Skopje.

In Bucharest in 2017, he got vocational training in the field of post-chemotherapy, radiation therapy and palliative care in terminal patients. Participates in several scientific and professional gatherings, symposia and congresses in the Republic and beyond.

He has been a member of the Medical Chamber since 2012; a member of the management and supervisory board of the University Clinic of Pediatric Surgery in Skopje (2018); a member of the Macedonian Medical Association (MMA); a member of the Association of Translators and Interpreters of the R. Macedonia (ZPRM); after the Board of Directors of MND-Bitola approved his membership, on the 29th of June 2021 he became a full member and a part of the MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY – BITOLA, established in the distant 1960, which for him personally, is the greatest honor and success in his career.

For foreign languages he holds Certificate of “Skilled Speaker” (C2) for English and Romanian. Uses both languages professionally, from speech interaction to speech production, listening, reading, and writing.

 

Literary output:

He is the author of several unpublished books (poetry for adults and children).

One of the poetry books for adults, entitled “Lyrical Elegies” will be published next year and the second collection of poetry for the youngest readers entitled “Short Poems For The Youngest Bohemians” was published by the first independent publisher in Macedonia (from 1987) “GJURGJA”, with its founder Nikola Kosteski, and director and editor-in-chief Djurdjica Kosteska-Andonova.

The author expects objective criticism and for both to leave a strong mark in the profiling of the new and relevant theoreticaly-methodological conceptions of literature, in all its main types: the poetic above all, but also in the narrative, dramatic and essayistic.

Furthermore, he also works as a free lance interpreter and literary translator.

He has translated literary works by prominent contemporary Macedonian writers into Romanian, also translated for renowned literary organizations, such as the Struga Poetry Evenings.

 

Scientific work:

Author of the expert scientific paper in the field of clinical oncology entitled “Microcellular, Lung Cancer Associated With Thrombosis” at the second International Symposium on Thrombosis, and expert scientific paper in the field of radiology entitled “Anatomical-Image Correlation In Particular Cerebral Aneurysms”.

At the invitation of the Macedonian Scientific Society – Bitola, he participated as an author with his paper entitled “New Challenges In the Pandemic In Different Parts Of The World”, at the Scientific Expert Meeting with international participation on the topic: “PROFESSIONAL CHALLENGES IN THE SOCIETY”.