д-р Александар Саша Трајковски

Д-р Александар Саша Трајковски (кратка биографија)

 

Роден 28.03.1985 г. во Битола каде што има завршено основно училиште во ОУ “Гоце Делчев” и средно училиште во С.О.У. Гимназија “Јосип Броз Тито”(2004), а студиите по медицина ги завршил на реномираниот Европски Универзитет по медицина и фармација “Карол Давила” – Букурешт, Романија на 31.10. 2011 год. Тој ја преставува првата генерација Македонски лекари од Романија со завршени интегрирани студии од 1 и 2 циклус универзитетски студии, односно со диплома која преставува еквивалент на мастер студиите од втор циклус студии според Болоњскиот систем.

Стручен испит положил во 2012 година, а потоа се вработува во општата болница “Д-р Трифун Пановски” – Битола во 2016 и добива специјализација по онкологија и радиотерапија во Скопје.

Член е на лекарската комора од 2012 г. ,на македонското лекарско друштво и член на управниот и надзорен одбор на Универзитетската клиника на Детска Хирургија во Скопје од 2018 год.

Од странските јазици, англискиот и романскиот ги зборува професионално и поседува меѓународно признати јазични сертификати задвата јазици.

Учествува на повеќе научни и стручни собири, работно-едукативни средби, симпозиуми и конгреси во Републиката и пошироко …

 

075 300 813 doktortrajkovski@hotmail.com Улица Борис Трајковски 1-1/77, Скопје.

 

——————————————————————————————————————————————

 

 

Aleksandar Sasha Trajkovski, M.D.

Born March 28, 1985 in Bitola where he has completed primary school in OU “Goce Delchev” and high school in SOU “Josip Broz Tito”, he completed his medical studies at the highly reputed Bologna University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” – Bucharest, Romania in 2011 with 360 ETCS points.( European Credit Transfer and Accumulation System)

He represents the first generation of Macedonian doctors with completed integrated studies of 1st and 2nd cycle of university studies, with a diploma which is equivalent to the master studies of the second cycle of studies according to the Bologna system.

He passed the professional exam in 2012, and then he was employed in the general hospital “Dr. Trifun Panovski” – Bitola (2016) and received a specialization in oncology and radiotherapy in Skopje.

He has been a member of the Medical Chamber since 2012, Macedonian Medical Association and member of the management and supervisory board of the University Clinic of Pediatric Surgery in Skopje since 2018.

He speaks English and Romanian professionally and holds a Certificate of “Skilled Speaker” (C2) for both languages.

 

Participates in several scientific and professional gatherings, symposiums and congresses in the Republic and beyond…