Благодарница од Здружение Мобилност-Битола 2011 год.

Здружението на лица со телесен инвалидитет на Битола, Демирхисар и Ресен “Мобилност”-Битола додели благодарница на МНД-Битола како поддржувач на активностите.