Благодарница за МНД – Битола за соработка на 19 – та Пелагонска културно – научна средба.

На 19 – та Пелагонска културно –  научна средба организирана во Новаци на Македонското научно друштво – Битола му беше доделена Благодарница за соработка од страна на организаторите на средбата.