Одделение за лингвистика и литература

Име и Презиме

Д-р Валентина Гулевска

Д-р Благоја Ангелевски

Д-р Вера Стојчевска Антиќ

Д-р Драгица Божинова

Проф. Здравко Божиновски

Проф. д-р Атанас Вангелов

Д-р Томе Груевски

Димитар Димитровски -Такец

Петре Димовски

М-р Лела Ивановска

Доц. д-р Валентина Илиева

Проф. почесен д-р Владимир Костов

Никола Кочовски

Ѓорги Лазаревски

Проф.Вангелко Лозановски

М-р Ѓорѓи Лумбуровски

Панде Манојлов

М-р Виолета Мартиновска

Академик Матеа Матевски

Бранко Наумовски

Кире Неделковски

М-р Силвана Нешковска

Д-р Илија Николиќ

Прим. д-р Слободанка Николовска

Славе Николовски – Катин

Д-р Викторија Петковска

М-р Милица Димитријовска Радевска

Д-р Стојан Ристевски

М-р Зора Русомарова

Академик д-р Ѓорѓи Старделов

доц. д-р Гордана Стојановска

Богоја Таневски

Добре Тодоровски

Д-р Васил Тоциновски

Проф. д-р Владимир Цветковски

Проф. Радован П. Цветковски

М-р Милена Касапоска-Чадловска

Петко Шипинкаровски

Раде Силјан
Весна Мундишевска-Велјановска
М-р Весна Ефтимова Сотироска
Проф.д-р Петер Рау
Доц. д-р Христо Петрески
M-p Зоран Пејковски
Д-р Анита Ангелевска
Проф. д-р Даниела Андоновска – Трајковска
Виолета Јанушева
Бисера Костадиновска
Д-р Маја Милевска – Кулевска
Душан Ристевски