Центар за лобирање

Раководител на центарот: д-р.Марјан Танушевски