м-р Aтанас Христов

м-р Aтанас Христов

Роден на 21.02.1985 година во Битола. Во 2003 година се запишува на Техничкиот Универзитет во Пловдив, Факултет за компјутерски системи и технологии. Во 2007 година се запишува на магистратура на Техничкиот Универзитет во Софија, факултет за Компјутерски системи и управување. Во февруари 2009 година магистрира на тема : „Веб базиран систем за електронска пошта“. Од септември 2009 година до денес работи како асистент на Универзитетот за Информатички Науки и Технологии во Охрид. Од јули 2010 година е запишан на докторски студии на Техничкиот универзитет во Софија од областа на компјутерски системи, комплекси и мрежи.

e-mail : atanas.hristov@uist.edu.mk

 

 

 

Hristov Atanas, MA.

Born on 21.02.1985 in Bitola.  In 2007 he graduated from the Faculty of Computer Systems and Technologies within the Technical University in Plovdiv. In 2007 enrolled in the postgraduate studiesat the Faculty of Computer Systems and Managementwithin the Technical University of Sofia, from where he acquired a Master degree after defending his Master thesis : „Web – based e-mail system“. From September 2009 until today he has been working as an Assistant at the University for Coputer Sciences and Technology in Ohrid. From July2010, he is PhD candidat at the Technical University in Sofia in the field of Computer Systems, Complexes and Networks.