Радован П.Цветковски

Радован П.Цветковски

Роден 1931 г. во с. Сопотница – Демирхисарско. Завршил Виша педагошка школа – Битола и Филозофски факултет – Скопје. Соработува со „Развиток“ и „Битолски весник“. Бил директор на ОУ „Д-р. Трифун Пановски“ – Битола. Одликуван со орден за воени заслуги со сребрени мечеви (1977).

Припаѓа на Битолскиот книжевен круг, член на Друштвото на писатели и на фолклористите  на Македонија. Преведуван и препеан е во 12 земји. Добитник е на наградата за животно дело на општина Демир Хисар (2010).

Членува во Претседателството на : Друштвото на писателите на Македонија (2000 – 2002), Управниот одбор на МНД – Битола, Управниот одбор на списанието „Современост“, на жирито за поезија на Меѓународната  манифестација „Празник на липите“ (2000 – 2001), за наградата „Ацо Шопов“ (2004 – 2005) и „Ванчо Николески“ (2007 – 2008).

tel. 047 253 367

mob. 075 969 044 e-mail : rad_cvetko@yahoo.com

 

Cvetkovski P. Radovan

Born in 1931 in v. Sopotnica-Demir Hisar. He completed High Pedagogical School-Bitola and graduated from the Faculty of Philosophy-Skopje. He cooperates with „Razvitok“ and „Bitolski vesnik“. Was a Director of the primary school „Dr. Trifun Panovski“ -Bitola. He was honoured with a Medalion for Military Service with Silver Swords (1977).

He is a member of Bitola`s Literary circle, Macedonian Writers` Association(MWA) and the Macedonian Folkloristic Association.  His poems have been translated and recitated into 12 Countries. He won the award for Lifetime achievement by the Munisipality of Demir Hisar (2010).

He is member of : the Presidency of MWA(2000-2002), Board of Directors of the MSA-Bitola, Board of Directors of the magazine „Sovremenost“,the Jury of poetry at the international event „Holiday of the Linden“ (2000-2001), the Presidency of for the awards „Aco Shopov“ (2004-2005) and „Vanco

Nikoloski“ (2007-2008).