проф. д-р Трајче Грујоски

проф. д-р Трајче Грујоски

Роден 1921 год. во с. Раково – Леринско. Се вклучил во револуционерното движење уште во првите денови на НОБ по кревањето на востанието. Стапил во одредот „Јане Сандански“ (1942), бил политички комесар на четата во Битолскиот партизански одред „Гоце Делчев“ (1943). По ослободувањето бил на функции од општински, републички и државен карактер. Како правник бил доста ценет, поради што бил избран за судија во Уставниот суд на Р. Македонија. Бил Претседател на Сојузот на борците во РМ.

Докторирал на Правно – економски факултет – Скопје. Бил редовен професор на Економскиот  факултет – Скопје и Прилеп.

Автор е на повеќе од 50 научно – стручни трудови, бројни историски записи и сл.

tel. 02 3 177 477

 

 

Grujoski Trajce, prof. Ph.D.

Born 1921 in v.Rakovo-Lerin. He joined the revolutionary movement from the very beginning of NOB, just after the rising of the rebellion. He joined the unit „Jane Sandanski“ (1942), was appointed as a political commissar and of the brigade at the Bitola`s Partisan Unit „Goce Delcev“ (1943). After the liberation, he occupied a large number of municipal, republic and state positions. He was a Judge at the Constitutional court of R.Macedonia, and President of the Fighters Association of RM.

He obtain his PhD from Law-economic faculty – Skopje. He was full-time professor at Faculty of Economy-Skopje and Prilep.

Author of more than 50 scientific – professional papers, numerous historical records, etc.