проф. д-р Пеце Николовски

проф. д-р Пеце Николовски

Роден 1971 год. во Битола. Дипломирал на Економскиот факултет – Прилеп. Магистрира на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид (1999). Работи во стопанството како одговорен за маркетинг во АД „Млекара“- Битола (1997 – 2003). Докторира на Економскиот факултет – Прилеп. Избран е за доцент (2003) и вонреден професор (2008) на Економски факултет – Прилеп. Член на Надзорниот одбор на Стопанска банка АД Битола, надворешен советник по маркетингот на Генералниот менаџер АД  „Млекара“ – Битола, член е на здружението на сметководители, финансисти и ревизори на Битола. Има објавено над 30 научни и стручни трудови од областа на ревизијата на финансиските извештаи и сметководството. Учесник на многу семинари и симпозиуми.

Активен член е на Македонско научно друштво – Битола од 2002 година.

tel. 047 228 634

mob. 070 537 857       e-mail : e.josifovska@yahoo.com

 

Nikolovski Pece, prof. Ph.D.

Born 1971 in Bitola. Graduated from the Faculty of Economics-Prilep. He obtained his MA from the Faculty of Tourism and Catering – Ohrid(1999). Works as marketing manager in AD „Dairy“ – Bitola(1997-2003). He obtained the Ph.D. from the Faculty of Economics-Prilep. He was elected for assistant professor(2003) and Associate Professor(2008) at Faculty of Economics-Prilep. Member of the Supervisory Board of the Commercial Bank AD Bitola, external marketing adviser to the General manager in AD „Dairy“ -Bitola, member of the association of accountants, financiers and auditors of Bitola. He has published more the 30 scientific and professional papers in the field offinancial statements and accounting. Has participated in many seminars and symposiums.

He has been active member of the Macedonian Scientific Association-Bitola since 2002.