проф. д-р Методија А.Стојановски

проф. д-р Методија А.Стојановски

Роден на 22.08.1952 година во с. Новаци – Битола. Во 1978 година го завршува Филозофскиот факултет во Скопје, група педагогија и се стекнува со звањето професор по педагогија. Во 1999 година докторира на тема : „Влијанието на социоекономските фактори при спроведувањето на трансфер на промените во основните училишта на Република Македонија“.

Првото вработување го започнува како наставник во основното училиште „Славко Лумбарковски“ с. Новаци, а потоа работи како педагог и директор во истото училиште.

Од 1996 година до 2000 година ја извршува функцијата градоначалник на Oпштината Новаци. Сега е во редовен работен однос како професор на Педагошкиот факултет во Битола.

tel. 047 251 100

mob. 070 424 841       e-mail : mstojanovski@freemail.com.mk

 

Stojanovski А. Metodija, prof. Ph.D.

Born on 22.08.1952 in Novaci – Bitola. He graduated from Faculty of Philosophy – Skopje (1978), in the department Pedagogy, and acquired a title of professor of pedagogy. In 1999 acquired the title PhD withthe doctoral thesis : „The impact of socioeconomic factors in implementing the transfer of changes in the primary schools of the Republic of Macedonia“.

His first employmentwas as a teacher in the Primary School „Slavko Lumbarkovski’“ – Novaci, then as a Pedagogue and Principal in the same school.

From 1996 to 2000 he is a Mayor of the Municipality of Novaci.Now, he is a full time Professor at the Pedagogy Faculty – Bitola.