Примариус Д-р Сци. Мед. Д-р Петар Аврамовски (MD Phd)

Роден 1962 г. во Битола. Медицински факултет заврши во Скопје во 1986 г., а специјализација по Интерна медицина во 1993 г. На едукација за ехотомографија бил на универзитетот „Диукитз“ во Ротердам во 1989 г., а за Доплер во „Царица Јоана“ – Софија, во 2000 г . Примариус станал 2005 г. Магистрирал во 2008 г. Докторска дисертација на тема „Брзината на пулсниот бран – показател на кардиоваскулраниот морбидитет и морталитет кај пациентите на дијализа“ одбранил во април 2014 г. и се стекнал со титула доктор на медицински науки. Автор на 65 и коавтор на 35 трудови. Редовен соработник во „ЕМИТЕР“, индексирано научно списание. Член на МНД од 2009 г.

тел. 047 222 264            моб. 070 207 187

е-маил : avramovski@gmail.com

 

 


 

Библиографија

1. Функционална процена на A-V фистула кај болни на хемодијализа со помош на Color Doppler ангиодинографија

(2 Македонски Конгрес по КАРДИОЛОГИЈА со меѓународно учество, 26-29 Јуни 2002, Охрид).

2. Hemodynamic changes in hepatic artery in corelation with enhacement of aminotransferases acitivity during viral hepatitis

(10 Meeting of the Balcan Clinical LABORATORY Federation, 17-21 September 2002, Ohrid).

3. The role of Doppler sonography in the evaluation of the aneurism of abdominal aorta

(15 Europian Congres of ULTRASOUND, 27-30 April 2003, Copenhagen).

4. Хемодинамски Промени на хепаталниот крвоток при акутен хепатитис

(2 Конгрес на ИНФЕКТОЛОЗИТЕ на Македонија со меѓународно учество, 20-24 Мај 2003, Охрид).

5. Хемодинамски промени на реналната артерија при хепаторенален синдром во тек на акутен фулминантен хепатитис (2 Конгрес на ИНФЕКТОЛОЗИТЕ на Македонија со меѓународно учество, 20-24 Мај 2003, Охрид).

6. Levels of HDL-Cholesterol and Apolipoprotein A-1 in patients with chronic renal insuficiency before and after hemodyalusis (15th IFCC-FESCC EUROPEAN Congres of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Barcelona, SPAIN, 1-5 Juni 2003).

7. Промена на параметрите на крвотокот при цироза на црниот дроб

(16 Конгрес на лекарите на р. Македонија со меѓународно учество, 4-7 Јуни 2003, Охрид).

8. Улогата на ехокардиографијата во дијагноза на ексудативен перикардитис

(1 Интернационален Симпозијум за Ехокардиографија, 14-16 Септември 2003, Охрид).

9. Анализа на Доплеровиот спектар на митралниот крвоток

(1 Интернационален Симпозијум за Ехокардиографија, 14-16 Септември 2003, Охрид).

 

10. Fresh frozen plazma in post fibrinolysis care after streptokinase administration

( 16th Meeting of the Balcan Clinical Laboratory Federation, 24-27 September, Belgrade).

 

11. Ехотомографски карактеристики на реналните вени при прееклампсија

(2 Конгрес на Гинеколози и опстетричари на р. Македонија со меѓународно учество

28-30 Септември 2003, Охрид).

 

12. Хемодинамски и морфоструктурелни промени на бубрезите кај пациентки во последниот триместар од бременоста

(2 Конгрес на Гинеколози и опстетричари на р. Македонија со меѓународно учество 28-30 Септември 2003, Охрид).

 

13. Hemodynamic changes in liver portal flow in correlation with enhacement of aminotransferases activity

(1 Конгрес на лекарите по општа медицина на Македонија со меѓународно учество, 2-6 Јуни 2004, Охрид).

 

14. Common bile duct dilatation in correlation with gamaglutamil transferase level during obstructive jaundice

(1 Конгрес на лекарите по општа медицина на Македонија со меѓународно учество, 2-6 Јуни 2004, Охрид).

 

15. Промени во Hepatic Artery Resistance Index (HARI) пред и после оброк кај цироза на црниот дроб

(7 Македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија со меѓународно учество, 15-18 Септември 2004, Охрид).

 

16. Hepatic Artery Resistive Index in chronic liver disease

(7 Македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија со меѓународно учество, 15-18 Септември 2004, Охрид).

 

17. Корелација помеѓу морфоструктурелните промени на каротидните артерии и коронарната артериска болест

(3 конгрес на невролозите на Македонија со меѓународно

учество, 22-25 Септември 2004, Струмица).

18. Предвидување на ризикот за мозочен удар според ехогеноста на атеросклеротичните плаки

(3 конгрес на невролозите на Македонија со меѓународно учество,

22-25 Септември 2004, Струмица).

19. Хепатитис “C” и цироза на црниот дроб во корелација со дијабетес тип 2

(2 Македонски конгрес по ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања со меѓународно учество, 29 Септември – 2 октомври 2004, Охрид).

 
20. Age distribution of renal artery ressistance index 
(3rd Balkan Congress of Radiology, 8-11 October 2004, Ohrid). 

21. Био Јонизатор

(Емитер бр.2/98, Списание за популаризација на науката и техниката).

22. Примена на ултразвукот во медицината

(Емитер бр.55/2002, Списание за популаризација на науката и техниката).

23. Color Doppler ехотомографија

(Емитер бр.60/2002, Списание за популаризација на науката и техниката).

24. Агресивноста – негативна хармонија во човекот

(Емитер бр.7/8/2003, Списание за популаризација на науката и техниката).

25. Ефикасноста на фенобарбитонот во редукција на билирубинемијата при фенобарбитонски тест

(4 конгрес на Медицински Биохемичари на Македонија, 1- 4 Јуни 2005, Струга).

26. Дијагностичко значење на гама глутамил транспептидаза (γ– GT) при обструктивен иктерус

(4 конгрес на Медицински Биохемичари на Македонија, 1- 4 Јуни 2005, Струга).

 
27. Clinical Evaluation of Venofer effects in anemia at hemodialysis patients 
(13-th MEETING OF BALCAN CLINICAL LABORATORY FEDERATION 28 Sept. - 1 Oct, 2005 , Tirana, Albania). 
 
28. Correlation between myocardial infarct size and cardiogenic schock  
(13-th MEETING OF BALCAN CLINICAL LABORATORY FEDERATION 28 Sept. - 1 Oct, 2005 , Tirana, Albania). 
 
29. Искуства со администрација на фибринолитичка терапија со Rapylisin на интерно одделение 
(Трет Македонски конгрес по Кардиологија, 21-24 Јуни 2006, Охрид). 
 
30. Споредба на ефектите при администрација на ретеплаза и стрептокиназа кај акутен инфаркт на миокардот 
(Трет Македонски конгрес по Кардиологија, 21-24 Јуни 2006, Охрид). 
 
31. Примена на аспирин, бета блокатори и хиполипемици во превенција на реинфаркт  
(Конгрес по превентивна медицина со меѓународно учество 04-07, Октомври 2006, Охрид). 
 
32. Превенција на атеросклерозата и клаудикација 
(Конгрес по превентивна медицина со меѓународно учество, 04-07 Октомври 2006, Охрид). 
 
33. Здружено дејство на аспирин и дипиридамол во превенција на повторен мозочен удар 
(Конгрес по превентивна медицина со меѓународно учество, 04-07 
Октомври 2006, Охрид). 
 
34. Најчести предизвикувачи на акутен пурулентен холециститис 
(17 Конгрес на лекарите, 10-13 Октомври 2007, Охрид). 
 
35. Промени во хепаталниот индекс на перфузија кај стеатоза на црниот дроб кај дијабетес 
(17 Конгрес на лекарите, 10-13 Октомври 2007, Охрид) 
 
36. Испитувањето на степенот на белодробна хипертензија кај пациенти со ХОБ со помош на Доплер ехотомографија 
(4ти Конгрес на Македонско респираторно здружение, 27-30 

Октомври 2008, Охрид).

 

37. Значењето на колор доплер ехотомографијата како предикторна метода за откривање на крварење од езофагеални варикси.

(Medicus, Vol X, NR 2.2008).

38. Диференцијално дијагностичка вредност на доплер ехотомографијата при фокалните паренхимни лезии на црниот дроб

(Medicus, Vol X, NR 2.2008).

39 Значајноста на промените во Доплеровите брановиоблици на хепаталните вени и вена порта кај пациенти со дифузни паренхиматозни заболувања на црниот дроб.

(Medicus, Vol XI, NR 2.2009).

40. Важноста на дампинг-индексот во одредување степенот на порталната хипертензија кај цироза на црниот дроб

(Македонско научно здружение – Битола, Прилози, Мај 2009).

 

41. Значајноста на промената на хепаталниот артериски проточен волумен и хепаталниот перфузионен индекс во откривањето на метастазите на црниот дроб

(Магистерски труд одбранет на 15. Декември 2008 г.).

 

42. Value of Ultrasound Machine Settings Optimization for Better Diagnosis of Focal Liver Lesions. Macedonian Journal of Medical Sciences. 2009 Jun 15; 2(2):149-152. doi:10.3889/MJMS.1857-5773.2009.0048

 

43. Значајноста на промената на хепаталниот проточен индекс во откривањето на метастазите на црниот дроб.

(Македонски Медицински Преглед бр. 1/2008)

 

44. Comparison of Evaluation of Abdominal Aortic Aneurysm by Color Doppler Sonography and Computed Tomography

(5 Конгрес на Радиолозите на Македонија со меѓународно учество 20-23 Септември 2009, Охрид).

 

45. Value of Doppler flow measurements in detection of liver tumors

(5 Конгрес на Радиолозите на Македонија со меѓународно учество 20-23 Септември 2009, Охрид).

 

46. An association between elevated aortic pulse wave velocity and an increased risk of pulmonary edema

(4 Конгрес на Кардиолозите на Македонија, 2-5 Јуни 2010, Охрид).

 

47. Value of color Doppler ultrasound for prediction of right – sided heart failure

(4 Конгрес на Кардиолозите на Македонија, Мај 2010, Охрид).

48. Важноста на колор Доплер ехотомографијата во дијагноза на тромбоза на мезентеријалната артерија

(3 Конгрес на Хирурзи на Македонија со меѓународно учество, 12 – 15 Мај 2010, Охрид).

 

49.  Is renal artery resistive index in relation to glomerular filtration rate

(XXXVII ESAO Congress, September 8-11, 2010, Skopje).

 

50. Echocardiography investigation of pulmonary hypertension in patients undergoing hemodialysis and general population

(XXXVII ESAO Congress, September 8-11, 2010, Skopje).

 

51. The association of coronary artery disease and aortic pulse wave velocity in general population

(First international medical congress, 22 – 25 September 2010, Varna).

 

52. Асоцијацијата на брзината на пулсниот бран со атеросклеротичните промени на ѕидот на каротидните артерии

(18 Конгрес на лекарите од Република Македонија, 15 – 18 јуни 2011, Охрид).

 

53. Associations between pulse wave velocity and left ventricular hzpertrophy in general population

(18 Конгрес на лекарите од Република Македонија, 15 – 18 јуни 2011, Охрид).

 

54. Does elevated pulse wave velocity correlate with coronary artery disease

(18 Конгрес на лекарите од Република Македонија, 15 – 18 јуни 2011, Охрид).

55. Pulse Harmonic Inversion Imaging and Contrast Transition Time Value in the Detection of Liver Metastases. Јournal of Medicine and Medical Sciences. 01/2012; 3(2)(02)

56. Does renal resistive index (RI) is helpful in the differential diagnosis of obstructive and nonobstructive hydronephrosis

(4 конгрес по Нефрологија со меѓународно учество, 10 – 13 Мај 2012, Скопје).

 

57. Pulsatility index and the resistive index of renal arteries in hypertensive patients and healthy volunteers

(4 конгрес по Нефрологија со меѓународно учество, 10 – 13 Мај 2012, Скопје).

 

58. Correlation between vascular resistance of renal and carotid artery assessed by color Doppler angiodinography

(4 конгрес по Нефрологија со меѓународно учество, 10 – 13 Мај 2012, Скопје).

 

59. Changes of retrograde portal flow after meal during liver cirrhosis

(9 Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со меѓународно учество, 31 Мај – 03 Јуни 2012, Охрид).

60. Hepatic and portal vein waveform during cirrhosis and portal hypertension using spectral Doppler ultrasound

(9 Македонски Конгрес по Гастроентерологија и Хепатологија со меѓународно учество, 31 Мај – 03 Јуни 2012, Охрид).

 

Голем број од авторските трудови ” in extenso ” ќе ги најдете на следниот линк:

http://www.researchgate.net/profile/Petar_Avramovski/

или преку „Healthgrouper“:

http://healthgrouper.com/en/profile/avramovski/Petar_Avramovski

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ КОАВТОРСКИ ТРУДОВИ

 

 

1. The importance of rheuma factor in diagnosis and prognosis of rheumatoid arthritis

(10 Meeting of the Balcan Clinical LABORATORY Federation, 17-21 Septemvri 2002, Ohrid).

 

2.Treatment of metrorrhagia according to ultrasound characteristic of endometrium

(15 Europian Congres of ULTRASOUND, 27-30 April 2003, Copenhagen).

 

3. Анемијата кај ревматоидниот артритис – наше искуство

(16 Конгрес на лекарите на р. Македонија со меѓународно учество, 4-7 Јуни 2003, Охрид).

 

4.Diagnosis of acute myocardial infarction

(16 Конгрес на лекарите на р. Македонија со меѓународно учество, 4-7 Јуни 2003, Охрид).

 

5. Епидемиолошки и клинички особености кај пациенти со висок степен на интраепителни цервикални лезии

(2 Конгрес на Гинеколози и опстетричари на р. Македонија со меѓународно учество 28-30 Септември 2003, Охрид).

 

6. Пушењето и болестите на дишните патишта

(3 Конгрес на Македонското респираторно здружение со меѓународно учество,

15-18 Октомври 2003, Охрид).

 

7. Работоспособноста кај болните со ревматоиден артритис

(1 македонски конгрес на медицина на трудот со меѓународно учество 17-19 Јуни 2004, Струга).

 

8. Асоцијација помеѓу клиничките параметри и фамилијарната асоцијација кај пациенти со исхемичен мозочен удар и транзиторна исхемична атака

(3 конгрес на невролозите на Македонија со меѓународно учество, 22-25 Септември, Струмица).

 

9. Одредување на бакар, цинк и магнезиум кај нови пациенти со хипертиреоза

(2 Македонски конгрес по ендокринологија, дијабетес и метаболни

нарушувања со меѓународно учество, (29 Септември – 2 октомври 2004, Охрид).

10. Периферна васкуларна болест кај пациенти со диабетес мелитус

(2 Македонски конгрес по ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања со меѓународно учество, 29 Септември – 2 октомври 2004, Охрид).

11. Органски компликации кај диабетес мелитус

(2 Македонски конгрес по ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања со меѓународно учество, (29 Септември – 2 октомври 2004, Охрид).

 

 

12. Arthropathia diabetica

(2 Македонски конгрес по ендокринологија, дијабетес и метаболни

нарушувања со меѓународно учество, 29 Септември – 2 октомври 2004, Охрид).

 

13. Определување на C3 и C4 комплемент кај хронични вирусни заболувања на црниот дроб

(4 конгрес на Медицински Биохемичари на Македонија, 1- 4 Јуни 2005, Струга).

 

14. Levels of HDL-Cholesterol and apolipoprotein A-1 in patients with chronic renal insufficiency before and after hemodialysis.

(13-th MEETING OF BALCAN CLINICAL LABORATORY FEDERATION 28 Sept. – 1 Oct, 2005 , Tirana, Albania).

 

15. Папаниколау брис – стандард во превенција на рак на грлото на матката (Конгрес по превентивна медицина со меѓународно учество 04-07 Октомври 2006, Охрид).

16. Психијатриска евалвација на параноидни состојби кај извршители на кривично дело убиство

(Македонски медицински преглед бр. 3-4/2006).

 

17. Carotid Artery Wall Changes as a Prognostic Indicator of

Coronary Artery Disease

(Macedonian Journal of Medical Sciences. 2009 Jun 15; 2(2): 137 – 140.

 

18. Помена на индексот на замастување (FLI) и индексот на перфузија (DPI) под терапија со L-ornithinum – L-Asparticum и Simvastatin при моно и здружена терапија

(Medicus, 1 Јуни 2009).

19. Порталниот пулсативен индекс како индикатор на десно срцева слабост (Medicus, 1 Јуни 2009).

 

20. Одредување на степенот на порталната хипертензија кај цироза на црниот дроб

(Македонско научно здружение – Битола, Прилози, Мај 2009).

 

21. Долготрајна  терапија со невролептици-ризик од срцеви заболувања кај лица со деменција

(4 Конгрес на Кардиолозите на Македонија, 2-5 Јуни 2010, Охрид).

22. Злоупотреба на алкохол и појава на срцеви заболувања

(4 Конгрес на Кардиолозите на Македонија, 2-5 Јуни 2010, Охрид).

 

23. Важноста на индексот на отпорност на реналните артерии при дијагностицирање цироѕа на црниот дроб

(Македонско научно друштво – Битола, Прилози VII, 2010, 11 – 12)

 

 

24. Correlation between Electrolytes Levels and Heart Rate Variability in Hemodialysis Patients

(4 конгрес по Нефрологија со меѓународно учество, 10 – 13 Мај 2012, Скопје)

 

ЕМИТЕР, единствено македонско списание за популаризација и примена на науката и техниката. Сите трудови можат да се најдат на: www.emiter.mk

Индексирано: ISSN 1409-5335

 

 

1. Аврамовски П. Loudness корекција на бојата на тонот. Емитер 1995; 3: 19.

2. Аврамовски П. Интелегентен полнач на акумулатори. Емитер 1996; 1(2): 7.

3. Аврамовски П. Детектор за откривање на ладни лемови. Емитер 1996; 5(6): 31-32.

4. Аврамовски П. LC-метар. Емитер 1996; 7(8): 30-31.

5. Аврамовски П. Професионален стабилизиран извор на напон. Емитер 1996; 7(8): 32- 34.

6. Аврамовски П. Симулатор на дефект во автомобилот. Емитер 1996; 11: 34.

7. Аврамовски П. Електронска телефонска секретарка. Емитер 1996; 12: 10-15.

најдобар проект на конкурсот за проекти од областа на електрониката „ЕМИТЕР НАТПРЕВАР 1996“, освоено прво место.

8. Аврамовски П. Временски прекинувач. Емитер 1997; 2: 30.

9. Аврамовски П. Дигитален тајмер. Емитер 1997; 5: 34.

10. Аврамовски П. Дигитална аудио миксета. Емитер 1997; 6: 34-35.

11. Аврамовски П. Временски маркер за телефонска секретарка. Емитер 1997; 7(8): 15-17

12. Аврамовски П. Стробоскоп за автомобил. Емитер 1997; 10: 36.

13. Аврамовски П. Електронска тајна секретарка. Емитер 1997; 11: 36-37.

14. Аврамовски П. Био Јонизатор. Емитер 1998; 2: 12-15.

15. Аврамовски П. Омметар со линеарна скала. Емитер 1998; 3: 37-38.

16. Аврамовски П. Светлосна индикација на телефонските повици. Емитер 1998; 4: 42.

17. Аврамовски П. Тивок аларм”. Емитер 1998; 7(8): 60-61.

18. Аврамовски П. Електронски бензиномер. Емитер 1998; 11: 49-50.

19. Аврамовски П. Remote control тестер. Емитер 1998; 12: 18-20.

20. Аврамовски П. Бројач на телефонски импулси. Емитер 1999; 1: 46-49.

21. Аврамовски П. Тахометар за дизелов мотор. Емитер 1999; 2: 48-50.

22. Аврамовски П. Dwell meter. Емитер 1999; 2: 48-50.

23. Аврамовски П. Конвертор на фрекфенција со XR2240. Емитер 1999; 3: 46-47.

24. Аврамовски П. Клипинг индикатор. Емитер 1999; 4: 49.

25. Аврамовски П. Автоматско резервно осветлување. Емитер 1999; 5: 26-27.

26. Аврамовски П. Демагнетизатор за магнетофонска глава. Емитер 1999; 6: 14-18.

27. Аврамовски П. Заштита за осигурувач. Емитер 1999; 7(8): 15-17.

28. Аврамовски П. Полнач на батерии за мобилни телефони. Емитер 1999; 9: 46-48.

29. Аврамовски П. Ограничувач на бројот на вртежи на бензиски мотор. Емитер 1999; 10: 21-24.

30. Аврамовски П. ESR-meter. Емитер 2000; 2: 16-20.

31. Аврамовски П. Стабилизиран насочувач со напонска и струјна регулација. Емитер 2000; 4: 20-24.

32. Аврамовски П. Аларм за автомобил. Емитер 2000; 5(6): 22-26.

33. Аврамовски П. Петпојасен регулатор на бојата на тонот. Емитер 2000; 7(8): 33-38.

34. Аврамовски П. Испразнувач на батерии. Емитер 2002; 2: 35-36.

35. Аврамовски П. On board испитувач на транзистори. Емитер 2002; 4: 49-51

36. Аврамовски П. Полнач на Ni-Cd батерии. Емитер 2002; 5: 56-57.

37. Аврамовски П. Чистење на вентилатор на термо печка. Емитер 2002; 10: 68-69.

38. Аврамовски П. Литиум-јон батерии. Емитер 2003; 5: 62-64.

39. Аврамовски П. Полнач на Литиум-јон батерии. Емитер 2003; 10: 64-66.

40. Аврамовски П. Агресивноста – негативна хармонија во човекот. Емитер 2003; 7(8): 100-101.

41. Аврамовски П. Дигитален бројач за траењето на  телефонските импулси. Емитер 2003; 11: 46-49.

42. Аврамовски П. DC step-up конвертор на напон. Емитер 2004; 1: 48-50.

43. Аврамовски П. Индикатор за температура. Емитер 2004; 3: 59.

44. Аврамовски П. Езотеричен ват-метар за аудиозасилувачи. Емитер 2004; 10: 54.

45. Аврамовски П. Мрежен волтметар. Емитер 2004; 10: 55-56

46. Аврамовски П. Адаптер за неонка на 12 волти. Емитер 2004; 11: 49-51.

47. Аврамовски П. Терморегулатор за лемило. Емитер 2004; 12: 52-56.

48. Аврамовски П. Полнач на NiMH батерии. Емитер 2005; 2: 54-56.

49. Аврамовски П. Лимитер на дисипација. Емитер 2005; 4: 56.

50. Аврамовски П. Хеликобактер пилори. Емитер 2005; 9: 74-76.

51. Аврамовски П. Аускултација – некогаш и сега. Емитер 2005; 12: 74-76.

52. Аврамовски П. Остеопороза. Емитер 2006; 5: 72-75.

53. Аврамовски П. Аврамовска М.  Емоционална интелегенција. Емитер 2007; 1: 76-77.

54. Аврамовски П. Вештачка крв. Емитер 2007; 3: 69-71.

55. Аврамовски П. Пренапонска заштита за компјутер. Емитер 2007; 4: 63-65.

56. Аврамовски П. Дигитален LC-метар-1 дел. Емитер 2007; 5: 48-50.

57. Аврамовски П. Дигитален LC-метар-2 дел. Емитер 2007; 6: 51-53.

58. Аврамовски П. Адаптер за хард диск. Емитер 2007; 7(8): 76-77.

59. Аврамовски П. Детектор за присуство со инфрацрвени зраци. Емитер 2007; 9: 51-53.

60. Аврамовски П. Школа за електроника: Лемење. Емитер 2007; 10: 50-53.

61. Аврамовски П. Школа за електроника: Одлемување. Емитер 2007; 11: 64-66.

62. Аврамовски П. Електронска паметна пинцета. Емитер 2007; 12: 50-51.

63. Аврамовски П. VGA разделник. Емитер 2008; 1: 68-69.

64. Аврамовски П. Canon PowershotS51S. Емитер 2008; 2: 54.

65. Аврамовски П. Едноставен трепкач. Емитер 2008; 2: 69.

66. Аврамовски П. Школа за електроника: Отпорници со голема моќност. Емитер 2008; 2: 70-72.

67. Аврамовски П. ТЕНС – Електронски елиминатор на болка. Емитер 2008; 3: 52-58.

68. Аврамовски П. Практична примена на ТЕНС. Емитер 2008; 4: 72-73.

69. Аврамовски П. Полубранов насочувач без трансформатор. Емитер 2008; 5: 62-63.

70. Аврамовски П. Електронска заштита од преоптоварување. Емитер 2008; 6: 56-58.

71. Аврамовски П. Температурно стабилен референтен извор на напон. Емитер 2008; 6: 59.

72. Аврамовски П. Тест: Sony Ericsson W610i. Емитер 2008; 7(8): 64-65.

73. Аврамовски П. Осветлувач за ППК со лед диоди. Емитер 2008; 7(8): 66-71.

74. Аврамовски П. Дигитален тајмер. Емитер 2008; 9: 48-52.

75. Аврамовски П. Сензор за бои. Емитер 2008; 10: 60-61.

76. Аврамовски П. Прекинувач со еден тастер. Емитер 2008; 11: 69.

77. Аврамовски П. Аудиорикордер Olympus LS-10. Емитер 2008; 12: 48.

78. Аврамовски П. Стабилизиран насочувач за CD ROM. Емитер 2008; 12: 66-68.

79. Аврамовски П. Сензорски регулатор за осветлување. Емитер 2009; 1: 62-65.

80. Аврамовски П. Ултрабрз полнач на NiCd и NiMH батерии со термичко прекинување на полнењето. Емитер 2009; 2: 42-46.

81. Аврамовски П. Дигитален бројач за редослед на чекање. Емитер 2009; 3: 48-53.

82. Аврамовски П. Регенератор полнач на алкални батерии. Емитер 2009; 10: 46-49.

83. Аврамовски П. Селективно напонско напојување. Емитер 2009; 11: 51.

84. Аврамовски П. Автомат за училишно ѕвонче. Емитер 2009; 12: 52-56.

85. Аврамовски П. Полнач за литиум-јонска батерија. Емитер 2010; 2: 50-51.

86. Аврамовски П. Батериско напојување од 1,5V за бела лед диода. Емитер 2010; 3: 48-49.

87. Аврамовски П. Електронска заштита за напојување. Емитер 2010; 5: 58-60.

88. Аврамовски П. Nikon SB-600 AF. Емитер 2010; 7(8): 46.

89. Аврамовски П. Термоелектричен нож за стиропор. Емитер 2010; 7(8): 74-77.

90. Аврамовски П. Автономен полнач на мобилни телефони. Емитер 2010; 10: 58-60.

91. Аврамовски П. Адаптер за скајп телефон. Емитер 2010; 12: 58-60.

92. Аврамовски П. Репарација на неисправна батерија за лаптоп. Емитер 2011; 1: 54-56.

93. Аврамовски П. Прекинувач со гласовно активирање. Емитер 2011; 1: 58-59.

94. Аврамовски П. „Полициски“ трепкач. Емитер 2011; 2: 58-61.

95. Аврамовски П. Адаптер за напојување и полнење на USB уреди во автомобил . Емитер 2011; 3: 54-55.

96. Аврамовски П. Столна светилка со лед диоди. Емитер 2011; 4: 60-62.

97. Аврамовски П. За моќно, брзо, прецизно и конфорно дупчење. Емитер 2011; 4: 64.

98. Аврамовски П. Полуспроводнички релеј. Емитер 2011; 5: 46-47.

99. Аврамовски П. Поправка на универзален мерен инструмент. Емитер 2011; 5: 56-57.

100. Аврамовски П. Електрична дупчалка за дупчење под агол. Емитер 2011; 5: 63.

101. Аврамовски П. Телефонски повикувач за актвиран аларм. Емитер 2011; 6: 43-47.

102. Аврамовски П. Стабилизиран извор во дискретна техника со напонска и струјан регулација. Емитер 2011; 6: 48-49.

103. Аврамовски П. Електричен чекан за демолирање, MAKITA HM1203C. Емитер 2011; 6: 53.

104. Аврамовски П. Акустички локатор за авионски модели. Емитер 2011; 7(8): 60-62.

105. Аврамовски П. Тиристорски насочувач со стабилизација на оптоварувањето. Емитер 2011; 7(8): 63.

106. Аврамовски П. Мал електричен чекан за демолирање MAKITA HM0870C. Емитер 2011; 7(8): 67.

107. Аврамовски П. Лед VU метар со опсег до 60dB. Емитер 2011; 9: 54-57.

108. Аврамовски П. Коло за намалување на хистерезисот на електромагнетен релеј. Емитер 2011; 9: 61.

109. Аврамовски П. Ноќ на истражувачите. Емитер 2011; 10: 12-13.

110. Аврамовски П. Извор на константна струја со континуирана промена на вредноста. Емитер 2011; 10: 58-59.

111. Аврамовски П. Лед стробоскоп за автомобил. Емитер 2011; 11: 48-54.

112. Аврамовски П. Конвертор на VGA видеосигнал во композитен видеосигнал . Емитер 2011; 11: 56-59.

113. Аврамовски П. Електрична рендисалка MAKITA KP0800. Емитер 2011; 11: 65.

114. Аврамовски П. Електронска свеќа за новогодишна елка. Емитер 2011; 12: 64-65.

115. Аврамовски П. Едноставен генератор на функции. Емитер 2012; 1: 46-48.

116. Аврамовски П. Индуктивен полнач за електрична четка за заби. Емитер 2012; 2: 50-51.

117. Аврамовски П. Правосмукалка MAKITA VC 2511. Емитер 2012; 2: 63

118. Аврамовски П. Регулатори на напон за автомобил (1 дел). Емитер 2012; 3: 42-45.

119. Аврамовски П. Електронски регулатор за мини дупчалка. Емитер 2012; 3: 48-51.

120. Аврамовски П. Регулатори на напон за автомобил (2 дел). Емитер 2012; 4: 40-45.

121. Аврамовски П. Синус – генератор. Емитер 2012; 4: 48-49.