Прием на нови редовни членови во МНД-Битола

Со одлука на Управен одбор на МНД-Битола и по претходно спроведена процедура, за редовни членови во МНД-Битола примени се д-р Моника Марковска и м-р Билјана Марковска.