Никола Кочовски

Никола Кочовски

Роден во Битола, 1933 година. Завршил Филозофски факултет – книжевност. Работел како професор. Член е на Друштвото на писателите на Македонија, бил уредник на неговото гласило „Стожер“, и на битолски „Развиток“. Неговите романи и раскази се одликуваат со акцент на психолошкото. Пишува за современиот живот, нашето минато, печалбарството… Објавувал во речиси целата македонска литературна периодика и пошироко од неа. Пишува и критики.

Наградуван : за романите „Малата Билја“ (специјална награда на „Мисла“) и „Бреме“ („4-ти Ноември“), и редакциски награди за повеќе раскази.

 

 

 

 

Kocovski Nikola

Born in 1933 in Bitola. He graduated from the Faculty of Philosophy – Department of Literature. He worked as a professor. He is a member of the Macedonian Writers’ Association, he was Editor of it`s Newspaper „Stodzer“ and Bitola’s „Razvitok“. He emphasizes the psychological angle in his novels and short stories. He writes about modern life, our past, Macedonian workers who goes to work away from theirs native place.He has published throughout the entire Macedonian literary periodical and wider. He writes critics too.

He received awards for the novels „Malata Bilja“ (special award by „Misla“) and „Breme“ („4th of November“), and editorial awards for more short stories.