М-р Биљана Матевска

М-р Биљана Матевска

е родена 04.03.1976 година во Битола. Дипломира на Техничкиот Факултет – Битола, отсек Патен сообраќај и транспорт (2002). Од 2009 година е вработена во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството на РМ како Организатор преведувач. Во 2011 година магистрира на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ на Техничкиот Факултет – Битола на отсекот за Информатика и компјутерска техника.  Од 2011 година станува Раководител при Секторот за Правни и општи работи и организациски активности при Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на РМ. Автор е на неколку научни трудови претставени на научни средби во светот, а во рамките на своето работење учествува во имплементација на нови софтверски решенија кои се карактеризираат со поголема софистицираност и ефективност во работењето. Нејзина специјалност се Експертските системи.

Моментално е Докторски кандидат на отсекот за Информатика и компјутерска техника при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ на Техничкиот Факултет – Битола.

 

M.Sc. Biljana Matevska
Head of Department
Sector for Management
National Extension Agency
str. “st. Kliment Ohridski” bb, Pelagonka 2, lam. 5/3 – Bitola
P.Fax. 18
Pho:047/228 330,228 340,228 350, Lok. 124
fax: 047/228 370
mob: 072 252 443,076 406 301
e-mail:
agencija@t-home.mk
e-mail:bile_mario@hotmail.com;bile_mario@yahoo.com

www.agencija.gov.mk


БИБЛИОГРАФИЈА

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ВО СТРАНСКИ СПИСАНИЈА:

–       DSS. (DECISION SUPPORT SYSTEMS) – STRUCTURES AND OPORTUNITIES OFFERED BY AGRICULTURE  Biljana Matevska, Igor I Nedelkovski – Journal of International Scientific Publications : Educational Alternatives, Volume 10, Part 3

http:// www.scientific-publications.net

–       Enviro GIS: calculation of pollution from traffic – B. Matevska1, A. Markoski2, I. Nedelkovski3  –  Indian J. Edu. Inf. Manage., Vol. 1, No. 6 (Sep 2012)

http://www.iseeadyar.org/ijeim/Archvies/sep-12/IJEIM-0071-Bilajana.pdf

http://www.iseeadyar.org/ijeim.html

DISTRIBUTED FILE SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION