Кире Неделковски

Кире Неделковски

Роден 1954год. во Битола, каде завршува Педагошка академија -група македонски и српскохрватски јазик. Објавува поезија од 1972 година, а од 1981 г. е уредник во списанијата „Развиток“, „Стожер“ и „Раст“. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1989 година, а моментално е секретар во истото. Застапуван е во повеќе избори и антологии, а дел од неговите песни се преведени на англиски, француски, руски, турски, српски и други јазици. Добитник е на многу награди и признанија. Учествува повеќе пати на Струшките вечери на поезијата. Често објавува и во периодиката во Македонија и странство.

тел. 047 222 678

моб. 078 295 494     е-маил : kire_nedelkovski@yahoo.com

 

 

Nedelkovski Kire

Born in Bitola in 1954.  Graduated from the Pedagogical Academy, department Macedonian and Serbian-Croatian language. He has been publishing poetry since 1972, and since 1981he has been Editor of the magazines „Razvitok“, „Stozer“, „Rast“. He has been member of the Macedonian Writers Association since 1989, where he is Secretary currently. He was presented in many elections and anthologies and part of his poems are translated in English, French, Russian, Turkish, Serbian, and other languages. Has been awarded with many awords and recognitions. Has participated for several times in Struga Poetry Evenings. He publishes regularly in Macedonian periodicals and abroad.