вонр. проф. д-р Магдалена Јосифовска Хаџи-Коста

вонр. проф. д-р Магдалена Јосифовска Хаџи-Коста

Вонр. Проф. Д-р Магдалена Хаџи-Коста Јосифовска е родена 1948 година во Битола, каде завршила гимназија. На ПМФ во Скопје дипломирала на групата Математика во 1971 година. Докторската дисертација на тема „Многустрани конуси во решетката  (со примена во целобројното програмирање и адитивните потполугрупи од вектори од )“ ја одбранила на Институтот за Математика на ПМФ Скопје во 2000 година. Од 1971 до 1981 година работела во гимназијата „Јосип Броз – Тито“ –  Битола, како професор по предметот Математика. Од 1981 е избрана и се вработила на Техничкиот факултет во Битола, каде во 2005 година се стекнува со назив вонреден професор по предмети од областа  Математика на прв циклус студии и Применета Математика на втор циклус на студии.

Во својот научен опус ги истражувала проблемите од Комбинаторна Геометрија и Алгебра со Примена и Математичко Програмирање. Има објавено десетина научни и стручни трудови, учествувала во реализација на неколку научно-истражувачки проекти. Член е на сојузот на математичари на Македонија, а од 2004 година и на Македонското научно друштво – Битола.

 

 

Josifovska Magdalena, Associate Ph.D

Associate Prof. Dr. Magdalena H. Josifovska  was born in 1948 in Bitola, where she finished high-school (gymnasium). She graduated Mathematics at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of St. Cyril and Methodius, Skopje in 1971. Then in 2000 she have successfully  finished her  Doctoral studies defending the  thesis under the name „Polyhedral cones in the lattice  (with applications in the integer programming and the additive subsemigroups of vectors in ) “ at the same university. From 1971 to 1981 she was employed professor of Mathematics at the gymnasium „Josip Broz-Tito”-Bitola. Since 1981 she is working at the Faculty of Technical Sciences at the University „St. Kliment Ohridski” in Bitola. In 2005 she was elected an Associate Professor. She teaches Mathematics in graduate courses, and Applied Mathematics in postgraduates courses.

In her scientific opus she did a research in  the following scientific topics: Combinatorial Geometry and Algebra with Applications and Mathematical Programming. She published a dozen scientific papers and took participation in the realization of several research projects. She is a member of the Macedonian Mathematical Association  and Macedonian Scientific Association-Bitola.