Благодарница на МНД – Битола од организатор на Конгресот за историјата на медицината

Од страна на организаторите на Конгресот за историјата на медицината одржан во месец ноември 2018 година на Македонско научно друштво – Битола му е доделена Благодарница.