Современи дијалози“ бр. 8

„Современи дијалози“ бр. 8, 2020 г. ISSN 1857- 940X (преземете PDF…)

„Современи дијалози/ Contemporary dialogues“ 8/2020    ISSN 1857- 940X

Редакција:

Весна Мундишевска-Велјановска, главен и одговорен уредник

проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, Петре Димовски, проф. д-р Златко Жоглев

 

Меѓународен уредувачки одбор:

проф. д-р Звонко Танески (Словачка), проф. д-р Тземин Итион Тсаи (Тајван, Република Кина), Искра Пенева (Србија), проф. д-р Том Филипс (Велика Британија), м-р Жарко Милениќ (Русија и Босна и Херцеговина), Раед Анис Ал-Јиши (Саудиска Арабија), проф. д-р Су Џен Лин (Тајван,Република Кина)

 

Editorial board of “Contemporary Dialogues” 8/2020:

Vesna Mundishevska-Veljanovska, Editor in chief

Daniela Andonovska-Trajkovska, Full Prof. Dr., Petre Dimovski, Zlatko Zhoglev, Full Prof. Dr.

 

International editorial board of “Contemporary Dialogues” 8/2020:

Zvonko Taneski, Assoc. Prof. Dr. (Slovakia), Tzemin Ition Tsai, Full Prof. Dr. (Taiwan, Republic of China), Iskra Peneva (Serbia), Tom Edward Philips, Prof. Dr. (Great Britain), Žarko Milenić MSc. (Russia, Bosnia and Hercegovina), Raed Anis Al-Jishi (Saudi Arabia), Su Jen Lin, Full Prof. Dr. (Taiwan, Republic of China)