Современи дијалози бр 3

Современи дијалози“ бр. 3, 2015 г. ISSN 1857- 940X (преземете PDF…)

Редакција:

м-р Зоран Пејковски, главен и одговорен уредник

Весна Мундишевска-Велјановска, заменик главен и одговорен уредник

Панде Манојлов, Петре Димовски, Добре Тодоровски, Кире Неделковски, Милица Димитријовска-Радевска, Љубица Мешкова-Солак