проф. Ѓорги Димовски – Цолев

проф. Ѓорги Димовски – Цолев

Ѓорги Димовски – Цолев е роден 1929 г. Работниот век го минал како професор по историја во Гимназијата „Јосип Броз – Тито“ (Битола) и Педагошката академија. Работел на пишување на учебници, како и во истражувањето и проучување на Битола и Битолско. Со свои трудови учествувал на повеќе научни собири.

Автор е на повеќе од 100 трудови. За својата долгогодишна активност ги добил наградите : „4 – ти Ноември“ за научна дејност, републичката награда „Свети Климент Охридски“ (коавтор) и во 2007 г. награда „4-ти Ноември“ за животно дело.

Член е  на ДНУ од 1963 г.

tel. 047 227 820

 

 

Dimovski – Colev Gorgi, prof.

Gorgji Dimovski – Colev is born in 1929. He spend hisworking period as a Teacher of History at the Secondary (Grammar) School „Josip Broz – Tito“ (Bitola) and at Pedagogical Academy. Worked on textbooks writing, and on research and study of Bitola and Bitola’s district. With his own papers, has participated in several scientific meetings.

Author of more than 100 papers. For his long activity has received the Awards : „4th of November“ for his scientific activity, the Republican Prix „St. Kliment Ohridski“ (co-author), and „4th of November“ for lifetime achievement (2007).

Has been a member of the Science of Science and Arts since 1963.