проф. м-р Кирил Крстевски

проф. м-р Кирил Крстевски

Роден 1932 г. Заврши Економски факултет – Скопје (1967) и во 1974 г. магистрира. Од 1961 – 1980 г. работи во Заводот за социјално осигурување како ревизор и шеф на финансии, од 1974 – 1980г. бил директор во истиот. Од 1981 – 1989 г., професор на Правниот  факултет – Битола. Од 1990 – 1993 г., директор на Електродистрибуција – Битола. Два мандати, бил потпретседател и два мандати претседател на Социјалистичкиот сојуз – Битола, претседател на Извршниот одбор на Републичката заедница за наука.

Автор е на 25 научни труда од  областа на економијата и организацијата на работата. Учесник на бројни конгреси, семинари, советувања.Добитник е на многу награди и признанија.

Претседател на Друштвото за наука и уметност – Битола бил два мандати од 1976 – 1980 г.

tel. 047 252 894        e-mail : lelanajdeska@yahoo.com

 

 

prof. M.A.Krstevski Kiril,

Born in 1932. In 1967 he graduated from the Faculty of Economics – Skopje and in 1974 he has defended his master thesis. He worked : from 1961 – 1980 in the Institute of Social Insuranceas an auditor and chief of finance, from 1974 – 1980 was a director in the same Institute, from 1981 – 1989 professor at the Faculty of Law – Bitola, 1990 – 1993 Director of the Company for Distribution of Electrical power – Bitola. He was vice president for 2 mandates and 2 mandates president of the Socialist Association – Bitola, president of the executive board of the Republic Science Community.

Author of 25 scientific papers in the field of economics and organization of work. He has participated at numerous congresses, seminars, conferences. He was awarded with many awards.

He was President for 2 mandates of the Association of Science and Art – Bitola, 1976 – 1980.