проф. д-р Тале Герамитчиоски

проф. д-р Тале Герамитчиоски

Роден 1962 год. во Прилеп. Дипломирал на Машински факултет – Скопје. Магистрирал (1989) и докторирал (1993) на истиот факултет. Во 1987 год. работел како инженер – програмер на НЦ – Машините во наменскиот погон на фабриката „Енергоинвест – 11 Октомври“ – Прилеп. Бил помлад асистент (1987), асистент (1991), доцент (1993), наставник (1995), вонреден професор (1998) и од 2002 год. е редовен професор на Технички факултет – Битола. Членува во многу здруженија. Бил претседател на Советот на факултетот, раководител на машинскиот отсек и други раководни функции на факултетот и Универзитетот. Бил пратеник на Собранието на Р.М., заменик Министер за образование и наука и други државни функции. Има објавено многу трудови.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 1994 год.

tel. 048 410 160

mob. 070 259 144     e-mail : tale.geramitcioski@uklo.edu.mk

 

Geramitchioski Tale, prof. Ph.D.

Born in 1962 in Prilep. Graduated from the Faculty of Mechanical Engineering-Skopje. Obtained МА(1989) and Ph.D.(1993) from the same faculty. He worked as engineer-programmer of NC-machines in the applicational department at the Factory Plant „Energoinvest–11Oktоmvri“ –Prilep (1987). He worked as a Junior Assistant (1987), Assistant(1991), Assistant Professor (1993), Teacher (1995), Associate Professor (1998) and from 2002 is a full-time Professor at the Faculty of Technical Sciences-Bitola. Member of many associations. He was President of the Faculty Council, Head of mechanical department and other managerial functions of the Faculty and University. He was a member of the Parliament of R. Macedonia, Deputy Minister of Education and science and other state functions. He has published many papers.

He has been member of the Macedonian Scientific Association -Bitola since1994.