проф. д-р Константин Петковски

проф. д-р Константин Петковски

Професор на Технички факултет  на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. Магистерските студии и Докторатот ги стекнал на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во областа на Менаџментот на човечки ресурси. Ги предава предметите: Менаџмент на човечки ресурси,  Претприемаштво, Лидерство, Стратегиски менаџмент и Деловно комуницирање. Автор е на повеќе од 20 книги и има публикувано бројни стручни и научни трудови во домашни и странски списанија.

Беше член на Советодавниот форум на Европската фондација заа обука. Има големо искуство како тренер и консултант во образовниот и бизнис секторот, како и лидер на многу проектни тимови.

 

Petkovski Konstantin, prof. Ph.D.

He is a professor in Faculty of Technical Sciences, University “St. Kliment Ohridski” in Bitola. He studied at the University “Sts. Cyril and Methodius” in Skopje, at the Institute of Sociological, Political and Juridical Research, where he received a master’s and doctoral degrees in Human Resource Management. He his teaching in Human Resource Management, Entrepreneurship, Leadership, Stratigic Management, Business Communication, and he is an author of more than 20 Books and he has published a number of articles in national and international journals. He was a Member of Advisory Forum – European Training Foundation. He has a lot off experience as a trainer and in consultancy in Education and Business sector, also as a Team Leader in many Projects