проф. д-р Благоја Брајановски

проф. др Благоја Брајановски

Роден е на 01.08.1934 година во село Мегленци, Битолско. Завршил Средно земјоделско училиште – Битола.

Образование : Филозофски факултет и Правен факултет во Скопје.

Магистрирал на Универзитетот во Брадфорд, Велика Бри­­та­нија, а  докторирал на Правниот факултет во Скопје.

Работно искуство : универзитетски професор, во повеќе организации и заедници. Член на Универзитетскиот сенат на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (два мандата).

Објавил: 38 книги (со околу 8.000 страници) и над 78 научни трудови.

Зборува: англиски.

Повелба за Животно дело (Петтата пелагонска култу­рно – на­у­чна средба).

tel. 02 2 442 355

mob. 075 576 191 e-mail : brajan@ukim.edu.mk

 

Brajanovski Blagoja, prof. Ph.D

Born on 01.08.1934 in v. Meglenci- Bitola. Completed Agricultural High School in Bitola,  graduated from the Faculty of Philosophy and Faculty of Law in Skopje.Masters degree obtained from the University of Bradford, Great Britain.Doctor’s degre acquired from the Faculty of Law in Skopje.

Work experience: University Professor, then worked in several organizations and communities. Two mandates as member of the „Sts. Cyril and Methodius“ University Senate– Skopje. Publications : 37 books (with approximately 8,000 pages) and over 78 scientific studies.Languages : English. Diploma for lifework(Fifth cultural and scientific gathering of Pelagonia).

 


БИБЛИОГРАФИЈА

ПРОФ. Д-Р БЛАГОЈА БРАЈАНОВСКИ, псевдоним Брајан.

 

ОБЈАВЕНИ КНИГИ ОД ПРАВНО-ЕКОНОМСКАТА ОБЛАСТ

 

1. Д-р Благоја Брајановски: Правноекономска положба на осно­вната органи­зација на здружениот труд во правниот си­стем на СФРЈ, Завод за уна­пре­дување на стопанството во СРМ “Крсте Мисирков” – Скопје, 1979, стра­ни­ци 404.

2. Д-р Благоја Брајановски: Влијанието на здружениот труд во општестве­ни­те односи, Издавачка организација “Наша кни­га”-Ско­пје, 1988, страни­ци 396.

3. Д-р Благоја Брајановски: Парламентаризмот модели и иску­­­ства, “Мисла” – Скопје, 1994, страници 358.

4. Д-р Благоја Брајановски и др.: Закон за трговските друштва-коме­нтар, АКАДЕМИК-Скопје и ЕКО­НОМИ­СТ – Ско­­пје, 1996, стр. 571.

5. Проф. д-р Благоја Брајановски i prof. d-r Aleksandar Nikolovski: Komentar na Zakonot za trgovskite dru{tva,Skopje, 2004, str. 658.

6. Проф. д-р Благоја Брајановски и Елизабета Дуковска: Законот за трго­вски­те дру­штва-Коментар, Аге­н­ција АКАДЕ­МИК – Скопје, 2002, стра­ни­ци 635.

7. Проф. д-р Благоја Брајановски и проф. д-р Александар Николовски: Комен­тар на Законот за трго­вските друштва, Самостојни издавачи, Скопје, 2004, стра­ници 658.

8. Проф. д-р Благоја Брајановски и др.: Коментар на Законот за стечај, Са­мо­стојни издавачи, Скопје, 2007, страници 599.

9. Д-р Благоја Брајановски: Персоналниот менаџмент во претпри­јатијата во Македонија, Институт за социолошки и полити­чко-правни истра­жувања-Ско­­пје и “Трибина Македон­ска’ – Скопје, 1997, страници 211.

10. Проф. д-р Благоја Брајановски и Елизабета Дуковска: Збирка на прописи за трго­вски­те друштва-коментар на: Зако­нот за трговските друштва, Прави­лникот за трго­вскиот регистар и начинот на упис во трго­вскиот ре­ги­стар, За­конот за нацио­нална класификација на де­јно­­сти­те и Национа­л­ната кла­сификација на дејно­стите, ПАКЕТ КОМЕРЦ – Скопје, 1998, стра­ни­ци 425.

11. Д-р Благоја Брајановски: Самоуправувањето како закони­тост во соција­ли­с­тичкиот развој на Југославија, Македо­нска академија на науките и уме­­тностите, Скопје, 1982, стр. 181.

12. Благоја Брајановски: Органи на управување и раководе­ње во здру­же­ни­от труд, Работнички униве­р­зитет “Кочо Рацин” – Ско­пје, 1975, страници 74.

13. Благоја Брајановски: Истражувачки извештај од пред­истражува­њето за уста­вните промени и развитокот на само­упра­вните односи во ОЗТ-1, објавен во книгата: Помеѓу новите устави и Законот за здружениот труд, Институт за социо­ло­шки и поли­тичко-правни истражувања – Скопје, 1978, стр. 121-198.

14. Д-р Благоја Брајановски: Закон за избор на органите на упра­вувањето и на другите органи во организациите на здру­же­­ниот труд-коментар, За­вод за унапредување на стопа­нство­то во СРМ “Крсте Мисирков” – Скопје, 1979, страници 114.

15. Д-р Благоја Брајановски: Закон за привремените мерки на опште­ствена заштита на самоуправните права и на опште­стве­на­та сопстве­ност-со по­ја­снувања, Завод за унапре­ду­ва­ње на стопа­нството во СРМ “Крсте Ми­си­рков” – Скопје, 1979, страни­ци 46.

16. Д-р Благоја Брајановски: Одговорност и застапување на орга­низациите на здружениот труд во правниот промет спо­ред Зако­нот за обли­гаци­оните односи и Законот за зружениот труд, за Трудот под наслов: Одго­во­рност за преземените обвр­ски во случај на ста­тусни промени во орга­низа­циите на здру­же­­ниот труд, Завод за сто­панство и општествени деј­но­сти “Крсте Мисирков” – Скопје, 1979, страници 56-67.

17. Д-р Благоја Брајановски: Дисциплинска и материјална одго­во­рност, Дру­штво за наука и уметност – Битола, 1981, страни­ци 160.

18. Д-р Благоја Брајановски и проф. д-р Тито Беличанец: Закон за основните права од рабо­тниот однос-коментар, Инсти­тут за социолошки и полити­чко-правни истра­жувања – Скопје, 1989, страници 250.

19. Д-р Благоја Брајановски и д-р Јорде Јакимовски: Закон за задругите-ко­ментар, Институт за социолошки и поли­тичко-пра­вни истражувања – Ско­пје, 1990, страници 82.

20. Д-р Благоја Брајановски и др.: Работните односи-коментар, Институт за социоло­шки и политичко-правни истражу­вања – Скопје, 1991, страници 380.

21. Д-р Благоја Брајановски и др.: Работните односи-коментар на Зако­нот за работните односи, КИМ-Консалтинг – Скопје, 1994, страници 420.

22. Д-р Благоја Брајановски и др.: Работните односи-коментар на Законот за работните односи, второ изменето и дополнето изда­ние, КИМ-Конса­лтинг – Скопје, 1994, страници 449.

23. Д-р Благоја Брајановски: Практична примена на Законот за проширена репродукција и за минатиот труд, за Трудот под наслов: Регули­рање на ка­те­горијата минат труд во самоу­правни­те општи акти, Завод за уна­пре­дување на стопан­ството во СРМ “Самоупра­вна практика” – Скопје, 1984, стр. 78-102.

24. Д-р Благоја Брајановски: Дисциплинска и материјална одго­во­рност на ра­бо­тниците во здружениот труд, Завод за уна­пре­ду­вање на стопанството во СРМ “Самоуправна практика” – Скопје, 1986, стра­ници 312.

25. Д-р Благоја Брајановски: Самоуправно право на здруже­ниот труд “Радни­чка штампа-Белград и “Самоуправна прак­ти­ка”-Скопје, 1986, втора книга од големиот издавачки југо­сло­ве­н­ски проект од 4 книги под заеднички на­слов: Теорија и практи­­ка на самоуправното право, со трудот под наслов: Оства­рување на самоуправувањето преку работнички совет, а во врска со искуствата на овој план на Работната организација АДИНГ – Скопје.

26. Д-р Благоја Брајановски: Пресметковен систем, санација и преста­нок на ООЗТ, “Самоуправна практика-Скопје, 1987, гру­па автори, со Трудот под на­слов Стечај и престанок на органи­зациите на здружен труд, стр. 55-100.

27. Д-р Благоја Брајановски: Одговорност за вршењето на рабо­тни­те обв­рски на работниците во здружениот труд, Изда­­ва­чка орга­ни­зација “На­ша книга” – Скопје, 1988. страници 400.

28. Д-р Благоја Брајановски: Самоуправно уредување на одгово­рно­ста во орга­­низациите на здружен труд, Завод за уна­пре­ду­вање на стопанството во СРМ, 1988, стр. 53.

29. Д-р Благоја Брајановски и Миле Крцкоски: Усогласу­вање, основање и упис на трго­вските друштва во трговскиот регистар-коментар на Пра­ви­лни­кот за трговскиот регистар и на­чи­нот на упис во трго­вски­от регистар, “ГРА­ФО­ХА­РТИЈА” – Скопје, 1997, страници 482.

30. Д-р Благоја Брајановски: Перманентното образование на раково­дните кадри-услов за функционирање на организација­та, Моногра­фијата Здру­же­ниот труд и перманентното обра­зо­вание, Андраго­шко друштво на СРМ – Скопје, 1977, стр. 181-185.

31. Д-р Благоја Брајановски: Примена на Законот за трго­в­­ските друш­тва и Правилникот за трговскиот регистар и начи­нот на упис во трговскиот регистар, Business school center estek – Скопје, Наслов на Трудот: Усогла­су­вање на друш­твата основани пред влегувањето во сила на Законот за тр­говските друштва, 1997, стр. 3-32.

32. Д-р Благоја Брајановски: Правна природа самоупра­вних оп­штих аката, Архив за правне и друштвене науке”, Бел­град, број 2/82, стр. 199-206 (Посе­бен сепарат).

33. Проф. д-р Благоја Брајановски и др.: Закон за стечај со комен­тар и обра­с­ци, Агенција АКАДЕМИК – Скопје, 1998, страници 484.

34. Проф. д-р Благоја Брајановски: Сопственичките одно­си и акционерскиот капитал во светот и во Република Македо­нија, во кни­­гата Демократи­ја­та и младите, Детски парламент на Маке­донија, 1999, стр. 114-124.

35. Проф. д-р Благоја Брајановски и проф. д-р Методија Конески: Закон за данокот на дода­дена вредност-Коментар, ЕУРО МАК-КОМПАНИ – Ско­­­пје, 2001, стр. 482.

 

Г) ОБЈАВЕНИ КНИГИ ОД КНИЖЕВНАТА ОБЛАСТ

1. Благоја Брајановски: Стихозбирката Нива, во издание на “Ко­чо Ра­цин” – Скопје, 1963 година, страници 21.

2. Благоја Брајановски: Пушкин, романизирана повест, “Заштита” – Ско­­пје, 1970, страници 83.

3. Благоја Брајановски: Песна отпеана, роман, “Студент­ски збор” – Ско­пје, 1982, страници 88.

4. Проф. д-р Благоја Брајановски: Наслушни го гласот зад бучавата. –Кри­тички огледи за едно време- (есеи), прво издание, 2009, Скопје, стр. 178.

5. Проф. д-р Благоја Брајановски: Наслушни го гласот зад бучавата. –Критички огледи за едно време- (есеи), второ дополнето и изменето издание (во печат), 2012, Скопје, стр. 214.

6. Благоја Брајановски: Да си победник и да си победен е исто, роман, Ма­ке­­донско научно друштво – Битола, прво издание, 2011, Скопје, стр. 418.

д)  Учество во научноистражувачки проекти во Институ­тот за соци­оло­шки и поли­ти­­чко-правни истражувања-Скопје:

  • Наслов на Научноистражувачкиот про­ект, во кој проф. д-р Б. Браја­но­вски е раководител на Прое­ктот и главен истра­жу­вач:

1. Работните односи како односи во трудот при тран­зиција од дого­во­рна кон пазарна економија. (Тригодишен проект: од 1.01.1993 до 31.12.1995 година. Про­ектот е завршен и е изгот­вена студијата Сту­ди­ја­та изнесува 218 страници, обрабо­те­на ком­пју­­терски и отпеча­те­на на ласер­ски печатар).

2. Правните аспекти на странските инвестиции во Република Маке­донија и во Репу­блика Словенија и европското правно опкружу­вање. (Тригодишен Меѓуна­ро­­ден проект: од 1.01.1995 до 31.12.1997 година. Проектот е завршен и е изготвена сту­дијата. Студијата изне­сува 688 страници, обработена компју­терски и отпечатена на ласерски печа­тар).

3. Менаџментот на Малиот бизнис во Република Македноија-состо­јби и пер­спекти­ви. (Тригодишен проект: од 01.01.1998 до 31.12.2000).

4. И други.

Или вкупно над 8000 објавени страници

ѓ) Објавени научни трудови:

 

а. Списание за општествено-економски прашања ПРАКТИ­КА, издавач Завод за унапредување на стопанството во СРМ-Скопје:

 

1. Како се запишуваат привремените мерки на опште­ствена зашти­та во судскиот регистар при настанување на статусни промени, број 1/83, стр. 42-45.

2. Составот на дисциплинската комисија и работата во совет, број 2/83, стр. 53-59.

3. Распределба на средствата за лични доходи и за заедни­чка потро­­шувачка, број 1/84, стр. 68-70.

4. Преглед на режимот на цените на производите и на услугите, број 3/84, стр. 210-229.

5. Основи и мерила за распоредување на чистиот доход, број 3/85, стр. 212-215.

6. Промени во областа на работните односи, број 3-4/87, стр. 202-207.

б. Списание за правни и општествени прашања ПРАВ­НА МИ­СЛА, издавач Правен факултет-Скопје:

 

7. Некои позначајни прашања во запишувањето на консти­туи­рањето на организациите на здружен труд во судскиот регистар, број 5/73, стр. 22-29.

8. Новата техника на запишување во судскиот регистар на органи­зациите на здружен труд, број 6/73, стр. 44-49.

9. Карактеристиките на трудот на работниците во за­едни­чките слу­жби, број 5/74, стр. 25-32.

10. Престанок на работен однос, број 2/89, стр. 87-103.

в. Други списанија и весници:

 

11. Работоводниот орган во организациите на здружен труд, “Со­вре­мено претпријатие”- Скопје, број 4/75, стр. 66-76.

12. Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ: “Идеи и институции”, осврт на книгата во Го­ди­шник на нститутот за социолошки и политичко-пра­вни истра­жувања-Ско­пје, број 1/78, стр. 441-447.

13. Кадар у књиговодству и позитивни законски прописи који регу­лишу ову материју, “Самоуправљање РС”-Белград, број 12/85, стр. 19-23.

14. Доношење планова и поступак за измену и допуну само­уп­ра­вних општих ака­та, “Самоуправљање РС”-Белград, број 3/86, стр. 60-63.

15. Правна природа самоуправних општих аката, Архив за пра­вне и дру­штвене науке”, Белград, број 2/82, стр. 199-206.

16. Работната организација како општествено претприја­тие, Годи­шник на Ин­ститутот за социолошки и политичко-прав­ни истра­жу­вања-Скопје, број 1/90.

17. Актуелни проблеми и перспективи на село во Репу­блика Маке­­донија, Годишник на Институтот за социолошки и поли­тичко-пра­вни истра­жува­ња-Скопје, број 1/93, стр.

18. Кој изборен модел за Република Македонија, Годишник на Институ­тот за социолошки и политичко-правни истражувања-Ско­пје, број 1/94, стр.

19. Односот на трудот и менаџментот во услови на тран­зи­ција во Репу­блика Македонија, Годишник на Институтот за со­ци­о­лошки и политичко-правни истражувања-Скопје, број 1/95, стр. 89-112.

20. Некои аспекти на работните односи во услови на тран­зи­­ција, Годи­шник на Институтот за социолошки и полити­чко-пра­вни истра­жу­вања-Скопје, број 1/97, стр. 17-37.

21. Усогласување на друштвата основани пред влегу­вањето во сила на Законот за трговските друштва, Годишник на Инсти­тутот за соци­оло­шки и политичко-правни истражувања-Скопје, број 1/98, стр. 275-296.

22. Данокот на производи и услуги во прометот и ООЗТ, “Сто­­па­н­ски вес­ник”-Скопје од 6 март 1974.

23. Уставната позиција на директорот, Комунист”-Ско­пје, број 2/75.

24. За одговорноста-неодговорно, Трудбеник”-Скопје, број 46/87.

25. Општиот колективен договор на Република Маке­донија, “Еко­номски советник”-Скопје, број 5/92, стр. 27-32.

26. Измени во Законот за работни односи, “Економика”-Скопје, број 4/95, стр. 39-41.

27. Закон за работни односи, “Економика”-Скопје, број 1/94, стр. 3-12.

28. Бришење на неоснован упис во судскиот регистар, “Еко­но­­ми­ка”-Скопје, број 3/94, стр. 3-37.

20. Договор за работа, “Економика”-Скопје, број 3/95, стр. 23-26.

30. Материјална и нематеријална одговрност на работни­ци­те, “Еконо­мски советник”, број 6/88, стр. 23-28.

31. Одговорноста за извршување на работните обврски, “Еконо­м­ски сове­тник”, број 8/88, стр. 2-12.

32. Работната организација (претпријатие) како основен суб­јект  на паза­рното стопанисување, “Економски советник”, број 11/88, 10-19.

33. Работоводниот орган и системот на работните одно­си, “Еко­но­­мски со­ве­тник”, број 4/90, стр. 5-12.

34. Засновање на работен однос според Законот за основните права од рабо­тен однос, “Економски советник”, број 1/91.

35. Засновање на работен односспоред најновите законски ре­ше­ни­ја, “Еконо­мски советник”, број 3/91.

36. Оддалечување (суспензија) на работник, “Економски со­вет­ник”, број 4/91.

37. Рабо­тните односи во услови на пазарна економија, “Еко­но­мски сове­тник”, број 5-6/91.

38. Трансформирање на општествено претпријатие во друг облик на соп­стве­ност преку програмиран стечај, “Еконо­м­ски советник”, број 8/91.

39. Разрешување на работник со посебни овластувања и одго­во­рно­сти, “Еко­но­мски советник”, број 8/91.

40. Организационата поставеност на претпријатието во услови на пазарна економија во нашата земја, “Економски сове­т­ник”, број 10/91.

41. Општиот колективен договор на Република Маке­донија, “Еко­но­мски со­ветник”, број 2/92.

42. Земјоделски термински опциони работи (договори)-Мена­­џме­нтот за Све­тската берза (пазар), “Економски совет­ник”, број 9/92.

43. Идната организациона поставеност на претпријатие­то во усло­ви на па­за­рна економија во нашата земја,”Економски со­ветник”, број 8/98.

44. “Нова Македонија”-Скопје, 15 август 1990 година, во рубри­ката “По­гле­ди и мисклења: Општеството како “работен колектив.

45. “Нова Македонија”-Скопје, 16 август 1990 година, во рубри­­ката “По­гледи и мислења: Пазарните законитости-законо­ме­рни

46. “Нова Македонија”-Скопје, 15 април 1991 година, во руб­ри­­ката “По­гле­ди и ми­с­лења”: Пазарот на штета на работни­кот.

47. “Нова Македонија”-Скопје, 23 септември 1991 година, На прате­ни­кот во па­рла­ментот-поголем простор во Уста­вот.

48. “Нова Македонија”-Скопје. 5 ноември 1991 година, во рубри­ката “Еко­но­ми­ја и пазар”: Пазар на големите.

49. “Нова Македонија”-Скопје, фељтон Основните белези на совре­ме­ните па­рла­ментарни системи, од 26 јануари 1992 зак­лу­чно со 01 фев­руари 1992 година, научниот фељтон под наслов: Основните белези на современите парламентарни системи (осум продолжени­ја).

50. “Нова Македонија” – Скопје, фељтон под наслов Кој изборен модел: Мнозинскиот или пропорционалниот, од 19 октомври 1992 година до 22 окомври 1992 година.

51. “Македонија денес” 21, 22 и 23  јули 1999 година, во три продол­же­нија нау­чен осврт на тема: Дали менаџерите можат да ја нама­лат невработе­но­ста.

52. Поврзаните трговски друштва, “Економија и бизнис” (“Econo­mics and Business”) – Скопје, јануари 1998, стр. 44-46.

53. Бизнис терминологија, “Економија и бизнис” (“Econo­mics and Busi­ness”) – Скопје, јануари 1998, стр. 46.

54. Бизнис терминологија, “Економија и бизнис” (“Econo­mics and Busi­ness”) – Скопје, март 1998, стр. 46.

55. Бизнис терминологија, “Економија и бизнис” (“Econo­mics and Busi­ness”) – Скопје, април 1998, стр. 46.

56. Дали постои законска можност за поврзување на тргов­­ските друштва во концерно друштво, “Економија и биз­нис” (“Econo­mics and Business”) – Ско­пје, мај 1998, стр. 44-45.

57. Интегрален текст на измените и дополнувањата на Законот за трго­вските друштва (посебен прилог, “Економија и бизнис” (“Eco­no­mics and Business”) – Скопје  јуни 1998, стр. 1-6.

58. Концерн врз основа на претприемнички договор, “Еко­номи­ја и бизнис” (“Economics and Business”) – Скопје, октомври 1998, стр. 39-40.

59. Што е тоа што најитно треба да се менува во Зако­нот за трго­вски­те друштва, “Економија и бизнис” (“Economics and Busi­ness”) – Скопје, ноем­ври 1998, стр. 18-19.

60. Управување на акционерското друштво преку одбор на дире­кто­ри, “Еко­номија и бизнис” (“Economics and Business”) – Ско­пје, ноември 1998, стр. 23-24  .

61. Промена на односите меѓу партнерите во трговските друш­тва во Маке­до­нија, “Економија и бизнис” (“Economics and Busi­ness”) – Ско­­пје, декември 1999, стр.25-27.

62. Измените и дополнувањата на Законот за трговските друш­тва-поголе­ми можности за влез на странскиот капитал, “Економи­ја и бизнис” (“Eco­nomics and Business”)-Скопје, мај 2000, стр. 31-33.

63. Утврдување на мнозинството на гласовите при донесу­вањето одлуки во собранието на акционерското друш­тво, Списание – тео­ри­ја и практика  – Агенција АКА­ДЕМИК – Ско­пје,  бр. 2/2003.

64. Разграничување на основните поими за претприемни­штвото во Македо­нија, Агенција Академик бр. 7-8/2003.

65. Карактеристики на управувањето и раководењето на акци­о­не­рското дру­штво преку одборот на директори, Агенција Академик бр. 10/2003.

66. Проф. д-р Благоја Брајановски: Менаџерството во Репу­блика Македонија во постпреодниот (постранзицискиот) период, – Годи­шник за 2007 година на Институтот за социо­ло­шки и политичко-правни истражувања, број 1, Скопје, 2008.

 

д) Учество на Палагонските научни средби:

67. Д-р Благоја Брајановски: Пезијата на Богоја Таневски како повод за некои дискутабилни прашања во врска во македо­нската поезија.

68. Д-р  Благоја Брајановски: “…Без мириси ќе ви умрам,  ласта­р­чи­ња мои…” (Цане   Здравковски: “Синџир,” НИУ “Заштита,” Ско­пје, 1972).

69. Проф. д-р Благоја Брајановски: Повод: Романот СОНЦЕ ВО ЌЕ­ЛИ­ЈА­ТА” од Петре Димовски (или употребата на лично­сти од македонската историја во литерату­рата).

70. Проф. д-р Благоја Брајановски: Поезијата на Богоја Тане­вски – со посебен акцент на поезијата од Стихозбирката “Нагри­зени хоризон­ти”;

71. Проф. д-р Благоја Брајановски: Есеј: Оправдана неопра­­вда­ност – исе­лувањето – Повод: поезијата во Стихозбирката “Провир низ време­то” на познатиот Пелагон­ски и македонски поет Богоја Таневски.

72. Проф. д-р Благоја Брајановски:  Творештвото на Бого­ја Тане­вски (повод: доделувањето на Повелбата за животно дело од Пела­гонските култу­рно-научни средби).

73. Проф. д-р Благоја Брајановски: Цане Здравковски – Впе­ча­тлив романсиер.

74. Проф. д-р Благоја Брајановски: Историскиот роман: “КОН­ЗУЛ­СКИ ГРАД” како дел на обемното литературно прозно де­ло со исто­риска тема­тика на д-р Цане Здравковски (Да се созда­де олку обемно книжевно дело, секако дека е резултат на осо­бен респект спрема времето): повод: Цане Здравковски: Конзулски град.

75. Проф. д-р Благоја Брајановски: За непресушната болка по родната гру­тка (повод: Цане Здравковски: Јужна бесилка).

76. Проф. д-р Благоја Брајановски: Книжевно дело – за непреболот за род­ната грутка (повод: Богоја Таневски: Ореово – монографија).

77. Проф. д-р Благоја Брајановски: Осврт: Бо­го­ја Таневски: “Низ неми­рните води на живо­тот (Книже­вни со­глед­би) и Битолски мотиви (Сти­хо­зби­рка).

78. Проф. д-р Благоја Брајановски: Невеновски плива спроти­вно на токот што живот значи (повод: романот Бито­лијада на Влади­мир Костов).

79. Проф. д-р Благоја Брајановски: Историскиот роман: Конзулски град (по­вод: Цане Здравковски: Конзулски град.

80. Проф. д-р Благоја Брајановски: Предавството како антипод на преда­носта (повод: Цане Здравковски: Комитско­то).

81. Проф. д-р Благоја Брајановски: Непреболот за напу­ште­ните селски огни­шта (повод: Богоја Таневски: Долно Ореово – монографија.

ѓ) Учество на Тркалезната маса на Роднокрајните средби: НУ – Уни­вер­зитетската библиотека “Св Кли­мент Охридски” – Битола:

 

82. Проф. д-р Благоја Брајановски: ОНА ШТО НЕ СЕ ЗНАЕ – Е ВИСТИН­СКОТО СФАЌАЊЕ,  (повод: ликот на Трајан во ро­ма­нот “ПЕСНА ОТ­ПЕ­АНА” од Благоја Браја­новски), изла­гање на сопствен труд на  Тркале­зна­та маса на тема: “Главниот лик – прое­кција на авторовата визија”, на Третата роднокрајна средба на битол­ските писатели од Македо­нија, во организаци­ја на НУ – Уни­вер­зитетската библиотека “Св Кли­мент Охри­дски” – Битола во 2008 година, “Библиотечен тренд”, бр. 21-22, 2008.

83. Благоја Брајановски: ДВЕТЕ ФАЗИ НА МОЈОТ СОН КАКО СТВА­РНОСТ ВО МОЕТО ТВОРЕШТВО, изла­гање на сопствен труд на Трка­лезната маса на тема: “Главниот лик – прое­кција на авторовата визија”, на Четвртата роднокрајна средба на битол­ските писатели од Македонија, во организаци­ја на НУ – Уни­вер­зитетската библиотека “Св Климент Охри­дски” – Битола во 2009 година: Зборник: Четврта Роднокрајна средба.

84. Благоја Брајановски: МОЈОТ НЕСЕКОЈДНЕВЕН ОРИГИНАЛЕН ЛИК, изла­гање на сопствен труд на Тркалезната маса на тема: “Главниот лик – прое­кција на авторовата визија”, на Петтат роднокрајна средба на бито­л­ските писатели од Македонија, во организаци­ја на НУ – Уни­вер­зите­тската библиотека “Св Климент Охридски” – Битола во 2010 година: Збо­рник: Петтата Роднокрајна средба.

85. Благоја Брајановски: ПОТРЕБАТА ОД РЕЛИГИ­ОЗЕН ЛИК ВО МОЕТО ТВОРЕШТВО, изла­гање на сопствен труд на Тркалезната маса на тема: “Главниот лик – прое­кција на авторовата визија”, на Шестата роднокрајна средба на битол­ските писатели од Македонија, во организаци­ја на НУ – Уни­вер­зитетската библиотека “Св Климент Охридски” – Битола во 2011 година: Зборник: Шестата Роднокрајна средба.

6Повелба за животно дело, во бакротиск, доделена на Петтата пелагонска на­у­чна средба (2005).

 

II. Биографија – куса_ (на англиски јазик):

Prof. Blagoja Brajanovski Ph.D

 

Prof. Brajanovski was born on August 1st, 1934 in the village Meglenci, Bitola.

Education:

  • § Agricultural High School in Bitola.
  • § Faculty of Philosophy and Faculty of Law in Skopje.
  • § Masters degree at the University of Bradford, Great Britain.
  • § Doctor’s degre at the Faculty of Law in Skopje.
  • § University profesor.

 

Experience: In several organizations. Two mandates as member of the University Senate at the University “Sts. Cyril and Methodius” – Skopje.

Publications: 40 books (approximately 8,000 pages); and over 78 studies.

Languages: English.

Diploma for lifework: Fifth cultural and scientific gathering of Pelagonia.