прим. д-р Нико Јанков

прим. д-р Нико Јанков

Роден 1951 г. Медицински факултет заврши 1975 г., специјализација – ортопедија 1983. Вработен во Клиничка болница – Битола. Звање примариус 1997 г. Бил раководител на оддел (1985 – 1996 и 2005 – денес), началник на служба (1996 – 1999) советник на служба (1999 – 2005). Член на МАДОТ, EFFORT иSICOT. Член на Националното координативно тело за хендикеп на Р. Македонија од 1999 г. Подготвувач е на повеќе стручно – научни апликативни трудови од областа на ортопедската хирургија и трауматологија на локомоторниот систем. Учесник на повеќе собири, симпозиуми, конгреси и конференции. Добитик на признанија, плакети, уверенија.

Член  на МНД – Битола од 1998г., а сега е член на УО на МНД и секретар на Одделението за применети науки и медицина.

tel. 047 225 617

mob. 070 373 695                 e-mail : nikojankov@hotmail.com

 

Jankov Niko, prim. dr.

Born in 1951. He graduated from the Medical Faculty (1975), and specialization i the field of orthopedics (1983). He works at the Clinical hospital – Bitola. He gained his title Primarius in 1997. He was Head of a department (1985 – 1996 and 2005 – today), superintendent of the service (1996 – 1999), Service Adviser (1999 – 2005). He is a member of MADOT, EFFORT and SICOT. He is also a member of the National Coordination Body for Handicap of Republic of Macedonia since 1999. Author of many scientific – professional applictive works in the field of Orthopedic Surgery and Traumatology of the locomotory system. Participant in numerous symposia, congresses and conferences. Awarded with many acknowledgements, certificates and plaques.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1998. Now is member of MSA Board of directors and secretary of the Department of applicative sciences and medicine.