прим. д-р Александар Доновски

прим. др Александар Доновски

Роден 1955год. воРесен. Дипломира на Медицински факултет – Скопје (1979). Специјализира на Очната клиника – Скопје (1985). Основач и организатор на службата за заштита на видот на подрачјето на Преспа. Директор на Здравствен дом – Ресен (1994 – 1999). Има објавено многу трудови на стручни собири и симпозиуми. Учествува на сите офталмолошки секции во Македонија, на конгреси на офталмолозите во земјава и странство. Бил волонтерски претседател на Општинскиот синдикален совет – Ресен (1986 – 1989) и учесник на двата републички синдикални конгреси. Од 1980 активно учествува во Општинската организација на Црвен Крст – Ресен и бил претседател на таа организација (1984-2004).

Член на Македонското научно друштво – Битола од 2006 год.

e-mail : natasavelovska@yahoo.com

 

 

Donovski Aleksandar, prim. dr.

Born in 1955 in Resen. Graduated from the Mechanical Engineering – Skopje (1979). He obtained Specialization from the Eye Clinic – Skopje (1985). Founder and organizer of the protection of species service in the area of Prespa. Director of Health Centre – Resen (1994-1999). Has published many papers in professional conferences and symposiums. Participates in all sections of the Ophthalmic sections of  Macedonia, in the Ophthalmologists Congresses in the country and abroad. He was volunteerian chairman of the Municipal Council syndication – Resen (1986-1989) and participant in the two republican trade union congress. Since 1980 actively participates  in the Municipal Red Cross – Resen and was President of that organization (1984-2004).

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2006.