Одделение за општествени науки

Име и Презиме

Д-р Дијана Христовска

Д-р Лидија Стефановска

М-р Миа Мимоза Александриски

М-р Моника Ангелоска Дичовска

Милое Божиновски

М-р Ѕала Бојковска

Д-р Љупчо Бошевски

Д-р Гордана Витанова

М-р Христо Георгиевски

М-р Јорго Гогу

М-р Весна Гроздановска

Проф. д-р Трајан Дојчиновски

М-р Мирјана Стојческа Ѓорѓиоска

Проф. м-р Лидија Ѓошевска

Проф. д-р Златко Жоглев

М-р Јаким Ивановски

М-р Деан Илиев

Проф. д-р Драган Јанкоски

М-р Јове Јанкуловски

М-р Мимоза Б. Јовановска

М-р Душко Јошевски

М-р Катерина Кареска

М-р Милка Котевска

М-р Кирил Крстевски

М-р Марија Котевска – Димовска

Вонреден професор д-р Сашо Кочанковски (Associate Professor D-r Sasho Kochankovski)

Проф. д-р Панде Лазаревски

М-р Ирена Лекоска

Д-р Јосиф Лозановски

М-р Божидар Миленковски

Проф. д-р Владимир Михајловски

Проф. д-р Ѓорѓи  Михајловски

Д-р Пеце Николовски

М-р Константин Николовски

М-р Никола Наумовски

Д-р Билјана Наумовска

М-р Сашо Огненовски

М-р Сотир Пауновски

М-р Марија Петровска

Проф. д-р Добри Петровски

Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

М-р Анета Ристеска

М-р Татјана Талеска Спасеска

М-р Мирослав Стојанов

Д-р Методија Стојановски

М-р Валентина Стојкоска

М-р Мимоза Серафимова

М-р Јасминка Новакова Стојановска

Проф. Д-р Цветко Смилевски

М-р Димитар Спасевски

Д-р Марјан Танушевски

М-р Марко Трпкоски

М-р Анета Христова

Доц.д-р Снежана Мојсоска
Доц.д-р Снежана Мојсовска Саламовска

Д-р Весна Мицајкова

М-р Марина Кицева
д-р Менде Солунчевски
М-р Александар Н. Тодоровски

Д-р Гоце Маркоски

доц. д-р Биљана Цветкова Димов
доц. д-р Тони Соклевски
Проф. д-р Марјан Ангелески
доц. д-р Елизабета Тошева
М-р Ана Секуловска
М-р Гордана Балтовска
Д-р Тања Николовска

Миме Тасеска Китановска

Милена Пејчиновска

м-р Николче Трајчевски
Александар Трајковски

Лили Бошевска

Гоце Георгиев
Зоран Николовски

Виктор Митревски

Проф. д-р Драгица Оџаклиеска

Проф. д-р Тихомир Јовановски

Сузана Трајковска – Кочанковска
Д-р Димитар Р. Спасевски
М-р Никола Талевски
Томислав Гроздановски
Академик Таки Фити
Проф. д-р Моника Марковска
Проф. д-р Мирослав Пендаровски