Оглас за експерт

Македонско научно друштво-МНД-Битола објавува оглас за избор на еден експерт, што ќе биде ангажиран за потребите на проектот:

„Градење на одржливо граѓанско општество преку соработка и управување со стратешко лобирање заради поголемо вклучувачко водење на политика и донесување на одлуки“ (Building sustainable CSOs through cooperation and strategic lobbying management  for enhanced participative policy and decision making), кој МНД-Битола ќе го реализира во соработка со Синдикатот на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија-Агросиндикат.

Во рамките на овој проект, експертот вкупно ќе биде ангажиран за 75 експертски дена распределени во периодот од потпишување на договорот до завршувањето на проектот на 21 февруари 2017.

Експертот треба да ги реализира следните активности, посочени во точка 1, 2, 3 и 4.

1.Анализа на моменталната состојба за воспоставени Локални економски совети со осврт на учеството на невладиниот сектор

1.1.

Развој на Методологија на истражување

1.2.

Истражување во невладиниот сектор (граѓански, организации, формални и неформали групи, синдикални претсавници)

1.3.

Мониторинг и канцелариско истражување поврзано со процесот на ЛЕСС

1.4.

Развојот на Анализа за состојбата во однос на утврдените ЛЕСС и учеството на граѓанските организации

 

2.Активности кои експертот ќе ги извршува во соработка со Агросиндикат

2.1.

Логистичка организација  на фокус групите состаноци и интервјуа формални / неформални граѓански групи, односно фокус групи во општините Прилеп, Битола, Ресен, Гази Баба, град Скопје/

 

3.Подобрување на вештините за застапување, соработка и стратешко лобирање кај граѓанските организации во ЛЕСС

3.1.

Развој на Водич за стратешко управување со лобирање кое влијае врз економскиот и социјалниот развој

3.2.

Развој на програма за обука за подобрување на вештините за застапување и лобирање и меѓу – секторска соработка на граѓанските организации

 

4. Други активности во кои експертот ќе соработува со Агросиндикат

4.1.

Логистичко организирање и реализирање на регионални обуки за подобрување на вештините за застапување, лобирање и меѓусекторска соработка

За учество и ангажман во проектот, кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

 

-Завршено високо образование

-Поседување на релевантна магистратура или докторат ќе се смета за предност

-Искуство од сферата на лобирање, застапување, граѓански активизам и граѓански организации

-Учество во домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти соодветни на огласениот проект

-Авторска литература или публикации соодветни на огласениот проект

-Одлично познавање на англиски јазик и ИТ-технологии

Избраниот експерт ќе биде ангажиран со авторски договор/ договор на дело.

Работата на експертот ќе одвива во општините Битола, Прилеп, Ресен, Гази Баба и град Скопје.

Заинтересираните кандидати да поднесат:

-Пријава (мотивациско писмо) на англиски јазик во слободен формат

-CV во EU формат на англиски јазик.

-Организација и методологија на реализацијата на задачите на англиски јазик

 

Со кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе се реализира интервју.

Интервјуата ќе бидат реализирани на 15 февруари во просториите на МНД-Битола Битола.

 

Рок за поднесување на пријавите е 12 февруари.

Пријавите се поднесуваат исклучиво преку е-пошта на адреса mss.bitola@gmail.com

 

Комплетната документација се наоѓа во прилог..