м-р Силвана Нешковска

мр Силвана Нешковска

Родена на 24.08.1979 година во Постојна, Р. Словенија. Дипломирала на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2003 година. Во 2008 година магистрирала на истиот факултет, на насоката лингвистика, а пријавила тема за докторска дисертација во декември 2009 година. Академската кариера ја започнала во 2008 година, кога се вработила како лектор по англиски јазик на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи во Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

Нејзиниот научен интерес претежно е насочен кон следниве области : прагматика, социолингвистика, методика на јазик.

tel. 047 286 142

mob. 076 571 407  e-mail : silvanakolevska@yahoo.com

 

 

Neshkovska Silvana, MA.

Born in 1979 in Postojna- Republic of Slovenia. Graduated from the Faculty of Philologywithin the University „St. Kliment Ohridski“ -Skopje in 2003. In 2008 obtained MA on the department of linguistics from the same Faculty, and her doctoral dissertation proposal was accepted in December  2009. She commenced her academic career in 2008, when she was employed as a Lecturer in English at the Faculty of Administration and Information System Management in Bitola within the University „St. Kliment Ohridski“ in Bitola.

Her scientific interest is mainly direct towards the following fields: pragmatics, sociolinguistics, methodology of language.