доц. д-р Силвана Нешковска

доц. др Силвана Нешковска

 

 

 

 

 

 

 

 

Емаил: silvana.neskovska@uklo.edu.mk

silvanakolevska@yahoo.com

 

Силвана Нешковска (родена на 24 август, 1979, во Постојна, Р. Словенија) е доктор на филолошки науки и вработена и избрана во звање доцент на Педагошки факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. Акредитиран ментор е на магистерски студии и има објавено над 70 научно-истражувачки трудови во референтни меѓународни публикации на теми од прагматика, преведување, и изучување на англиски јазик како странски јазик. Објавените трудовите се нотирани на репозиториумот на УКЛО (http://eprints.uklo.edu.mk), како и во други бази со податоци како што се Research Gate, Academia  и Google Scholar.

Доцент д-р Силвана Нешковска учествувувала на голем број на конференции, семинари и работилници кои третираат лингвистички теми, каде ги изложила резултатите од нејзините истражувања. До сега свои реферати презентирала на околу 50 меѓународни конференции во земјата и странство.

Доцент д-р Силвана Нешковска активно се занимава и со преведувачка дејност и бил дел од неколку преведувачки проекти. Учествувала во проект организиран од NISPA (2014) за превод на научна публикација; превод на поезија од Радован П. Цветковски („Зборот на другите јазици, 2015“); Превод на изложба организирана од Австрискиот Конзулат во Битола (“Конзулска Битола од првиот австриски конзулат до Првата Светска Војна 1851-1919” (2018); Превод на поезија за потребите на списанието „Современи Дијалози“ (2019); Превод на монографија издадена од Македонското научно друштво – Битола (МНД) со наслов “60 години Македонско научно  друштво” (2020) и др.

Нешковска е активен член на Центарот за литература, уметност, култура, ораторство и јазик на Педагошкиот факултет – Битола. Во рамките на работата на Центарот на покана на доцент д-р Нешковска повеќе реномирани професори, писатели, поети и преведувачи од земјата и странство одржале свои предавања и средби со студентите на Педагошки факултет – Битола.

Проф. Нешковска има успешно реализирано и неколку мобилности преку  CEEPUS програмата за мобилности и тоа во Будимпешта, Унгарија на Универзитетот Еотвос Лоранд (Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities) и во Хрватска, на Факултетот за учители во Загреб (University of Zagreb, Faculty of Teacher Education), каде одржала предавања за студентите на англиски јазик на теми од прагматика, превод и изучување на англискиот јазик како странски јазик.

Проф. Нешковска е член на повеќе здруженија и асоцијации: ЕЛТАМ (Асоцијација на наставници по англиски јазик во Република Северна Македонија); ЗПРМ (Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија) и ESSE (The European Society for the Study of English). Од 2008 година член е и на МНД (Македонско научно друштво – Битола) и за потребите на друштвото, неколкупати била вклучена во преведувачки активности.

Доцент д-р Нешковска исто така е ангажирана и како рецензент во списанието „Хоризонти“ при УКЛО – Битола и „Учител“ при Педагошкиот факултет – Битола.

 

 

Assistant Professor SILVANA NESHKOVSKA, Ph.D

email:  silvana.neskovska@uklo.edu.mk

silvanakolevska@yahoo.com

 

Silvana Neshkovska (born on 24 August, 1979, in Postojna, R. Slovenia) holds a PH.D in Philology and a position of assistant professor at the Faculty of Education, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola.

She has been an accredited mentor for second cycle studies at the Faculty of Education – Bitola since 2017, and so far she has published more than 70 scientific-research paper in a number of international journals. Her research interest lies in the field of pragmatic, translation and second language acquisition. Her papers have been deposited in the UKLO’s Repository (http://eprints.uklo.edu.mk), as well as other data bases such as Research Gate, Academia and Google Scholar.

Assistant professor Silvana Neshkovska has attended a large number of conferences, seminars and workshops covering linguistic and educational topics where she has presented the results of her research endeavors. So far she has had presentations at more than 50 domestic and foreign conferences.

Assistant professor Silvana Neshkovska has been actively engaged in translation activities as well. In 2014 she participated in a translation project sponsored by NISPA; she has translated poems written by Radovan P. Cvetkovski, (“The Word in Other Languages”, 2015); she has translated an exhibition organized by the Austrian Consulate in Bitola titled “Consular Bitola: From the First Austrian Consulate to the First World War 1851-1919” (2018); poetry published in the Journal “Contemporary Dialogues” (2019); translated a monograph published by the Macedonian Science Society titled “60th Anniversary of the Macedonian Science Society” (2020), etc.

Neshkovska is an active member of the Center for Literature, Arts, Culture, Rhetoric and Language at the Faculty of Education – Bitola. As part of the activities of the Center she has organized a number of visits by university professors, poets, writers and translators from the country and abroad, who have delivered lectures for the students at the Faculty of Education-Bitola.

Prof. Neshkovska has realized several mobility stays via the CEEPUS Mobility Program – one in Budapest, Hungary at Eötvös Loránd University, the Faculty of Humanities, and one in Croatia at the University of Zagreb, the Faculty of Teacher Education, where she delivered lectures for the students of the English departments, discussing topics related to pragmatics, translation and second language acquisition.

Professor Neshkovska is a member of several associations – ELTAM (The Association of English Teachers in the Republic of North Macedonia); MATA (The Association of Translators and Interpreters of the Republic of Macedonia) and ESSE (The European Society for the Study of English). As of 2008 she has been a member of the Macedonian Science Society in Bitola and on several occasions she has been included in translation activities for the needs of the Society.

Assistant professor Neshkovska is also active as a reviewer in the UKLO’s Journal “Horizons” and the International Journal of Education “Teacher” at the Faculty of Education – Bitola.