м-р Мимоза Бакиевска

м-р Мимоза Бакиевска

Родена 1959 год. во Битола. Завршила Правен факултет – Битола (1982).  Работела како професор во средно економско училиште (1984), а од 1985 год. па се до денес како секретар во Националната установа Народен театар – Битола. Во 2007 год. се стекнува со степен магистер на социолошки науки на ИСППИ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Има учествувано на бројни семинари, симпозиуми, тркалезни маси, проекти, конференции. Била претседател на Книжевна младина на Македонија, Општинска конференција – Битола, член е на Здружението за примена на Македонскиот литературен  јазик во службената и во јавната комуникација – Скопје.

Член е на Македонското научно друштво – Битола од 2008 год.

tel. 047 255 393

mob. 070 395 435    e-mail : mimozabak@yahoo.com

 

Bakievska Mimoza, M.A.

Born 1959.  She graduated from Faculty of Law – Bitola (1982). She worked as a teacher in secondary economic school in Bitola. From 1985 till now she has been working as secretary in National Institution National Theatre – Bitola. In 2007 she obtains the degree of Master of Social Sciences from the ISPPI.

She has participated in numerous seminars, symposia, round tables, projects, conferences. She was president of the Literary Youth of Macedonia – Bitola, Municipal Conference – Bitola ; she is a member of the Association for the implementation of the Macedonian literary language in official and public communication – Skopje.

He has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2008.

 


БИБЛИОГРАФИЈА

-научен труд под наслов “Правниот и социолошки аспект на споменичните обележја во Битола”- во организација на Општината Битола, 2006

 

-научен труд/книга “Бракот како институција во Република Македонија”, Битола, 2007

 

-научен труд/книга “Престанок на бракот со развод во Битола”, Битола, 2007

 

-научен труд/книга “Насилство врз жената”, Битола, 2012

 

-автор на издадена книга “Истекување”, БИД “Мисирков”, Битола,1987

-научен труд “Мобингот како негативна сила со двоен правец”, стручно списание “Правник” бр. 234/октомври/, Скопје, 2011

 

– научен труд “Образованието на жената како услов за спречување вршење на насилство”, III Меѓународна научна средба, МНД, Битола, декември 2011 г