м-р Марија Шамоска

м-р Марија Шамоска

Родена 1983 год. во Битола. Основно и средно музичко училиште завршува во Битола. Факултет за музичка уметност – Скопје завршува во 2005 год. Во 2008 година се стекнува со звањето магистер.

Учествувала на повеќе државни и меѓународни натпревари и е добитник на повеќе награди и тоа : прва награда „Francesco Forgione“ во Италија, трета награда „Genova 2002“ во Генова, Италија, специјална награда за најдобро изведено македонско дело на натпреварот „Интерфест“ – Битола, второ место со клавирско трио на државен натпревар во Скопје, повеќе награди во склоп на камерни состави.

Активен член и музички соработник е во мешаниот хор при КУД „Стив Наумов“ – Битола.

mob. 070 622 623 e- mail : marija_samoska@yahoo.com

 

Shamoska Marija, M.A.

Born in 1983 in Bitola, were she completed her primary and secondary  musical school. She graduated from the Faculty for Musical Arts – Skopje (2005). She obtained Master degree in 2008.

She has participated  in several national and international competitions and has won many prizes : First Prize on „Francesco Forgione“ – Italy , third prize at „Genova 2002“ – Italy, special prize for the best performed Macedonian composition at the competition „Interfest“ – Bitola, second place with the piano trio at the national contest in Skopje, and many prizes within chamber bands.

She is an active member and music cooperator in the Mixed Choir KUD „Stiv Naumov“ – Bitola.