М-р Георги Груевски

М-р Георги Груевски

Роден во 1984 год. во Битола. Дипломирал на Техничкиот Факултет во Битола во 2006 год. на отсекот Техничка информатика, со што се стекнува со звањето Дипломиран информатичар. Магистрирал во 2012 год. на Техничкиот Факултет во Битола, на отсекот Информатика и компјутерска техника, и се стекнува со звањето Магистер по информатика. Моментално на докторски студии по Информатички и комуникациски технологии. Работи во АД ЕЛЕМ – РЕК Битола како Раководител на Сектор за информатички технологии.

 

 

 

Georgi Gruevski, M.Sc.

 

Born in 1984, in Bitola. Graduated in 2006 at the Faculty of Technical Sciences in Bitola, earning his bachelor’s degree in Computer Science (B.Sc.C.S.). In 2012 he earned his master’s degree in Computer Science (M.Sc.C.S) at the same faculty. At the moment he is attending PhD studies on Information and communication technologies. He currently works in JSC Macedonian Power Plants – Branch REK Bitola as Manager of IT Department.

 

 

 


 

Библиографија:

 

–       Безжични сензорски мрежи и нивна примена во надгледување на природни катастрофи (магистерска работа) – септември 2012 год.