м-р Викторија Проданоска Стојчевска

м-р Викторија Проданоска Стојчевска

Родена е 14.01.1974 во Битола. Основно и средно образование завршила во Битола. Дипломира на Медицински факултет во Скопје (1999). Магистрирала на истиот факултет (2007). Активно се користи со англиски јазик. Работно искуство во амбуланта за општа медицина, водење на практична настава на Високата медицинска школа – Битола и од 2009 како наставник во истата. Член  на ЛКМ, Здружение на Лекари – Битола.

mob. 070 392 955     e-mail : vprodanovskastojcevska@yahoo.com

 

Prodanovska Stojcevska Viktorija, MА.

Born on 14.01.1974 in Bitola. Primary and secondary school completed in Bitola. She graduated from the Medical Faculty (1999) and obtained Masters degree from the same university (2007). She uses English actively. Worked in general medicine ambulance. Conducted practical classes at the Higher Medical School – Bitola, and since 2009 works as a Lecturer in the same school. Member of the LKM, Association of Doctors of Bitola.