м-р Валентина Талевска

м-р Валентина Талевска

Родена 1965 год. Дипломира на Медицински факултет – Скопје (1991). Специјализација по психијатрија (2001) и постдипломски студии на истиот факултет (2008). Работи како специјалист психијатар во Психијатриската болница – Демир Хисар, раководител на оддел од 2001 година, член е на лекарска комора и на Македонско лекарско друштвоoд 1995, член на регионалната комисија на лекарското друштво во Демир Хисар (2008 – 2009). Учесник е  во специјалистички комисии за процена на работна способност, како и во научно истражувачка и образовна дејност во состав на Високата медицинска школа – Битола. Член на Европската психијатриска асоцијација и член наСветската психијатриска асоцијација.

mob. 076 315 052

070 207 350            e-mail : talevskav@yahoo.com

 

 

TalevskaValentina, МА.

Born in 1965. She graduated from the Faculty of Medicine – Skopjе (1991). She acquired specialization of psychiatry (2001) and MA (2008) from the same Faculty. She works as specialist psychiatrist at Psychiatric hospital – Demir Hisar, and since 2001as a Department Manager. She is a member of Doctoral chamber in Macedonia, and a member of  Macedonian doctoral association since 1995, a member of regional commission of Macedonian doctoral association – Demir Hisar (2008 – 2009). Participant in many specialisticcommisions for work ability evaluation , as well as in scientific research and educational activity within the Higher Medical school – Bitola. Member in European psychiatric association, and a member on World psychiatric association.