м-р Билјана Марковска

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка биографија:

Билјана Марковска е родена во Битола, на 06.06.1982 год. Високо образование завршува на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола. Во 2006 дипломира на Високата Медицинска Школа – Битола, а во 2013 завршува специјалистички студии по интензивна нега на истата. Во 2015 дипломира на Технолошко-технички факултет – Велес и се стекнува со звање Дипломиран инженер технолог – насока нутриционизам. Во 2019 завршува магистерски студии на истата единица на Универзитетот и се стекнува со звање Магистер по нутриционизам.

Активен учесник е на повеќе конгреси на национално и интернационално ниво. Има објавено неколку труда во домашни и меѓународни списанија. Вклучена е во неколку меѓународни проекти.

 

Biljana Markovska was born on 06.06.1982 in Bitola. She has got university degree at University of St. Kliment Ohridski – Bitola. In 2006 she finished baccalaureus degree on Higher Medical School – Bitola, and second cycle professional studies in intensive care in 2013. She finished studies on Faculty of Technology and Technical Sciences – Veles and obtained the title Bachelor of Engineering Technology – Nutrition in 2015. In 2019 she has got Master degree at the same unit of the University and obtained the title Master of Nutrition.

She has been an active participant at many national and international congresses. He has published several papers in domestic and international journals. He is involved in several international projects.