инг. маш. Кирил Чкоровски

инг. маш. Кирил Чкоровски

Роден во 1940 год во Цапари. Дипломирал на Електро – машинскиот факултет.

Автор е на повеќе патенти. Неговите изуми – патенти се изложувани на многу саеми и изложби во земјата и странство. Добитник е на високинагради и признанија. Заедно со Друштвото за наука и уметност (ДНУ) во 1981 година ја организирале првата општинска изложба во Македонија под името : „Изложба на иновации и технички унапредувања на град Битола“ со учество на над 75 експонати.

tel. 047 522 649

mob. 072 245 745      e-mail : skorovska@yahoo.com

 

 

Ckorovski Kiril, eng. mach.

Born in Capari in 1940. He graduated from the Electro – Mechanical Engineering Faculty.

He is an author od many inventions-patents. His patents and inventions are exposed on many fairs and exibitions in country and abroad. Has been aworded with exraordinary awords and recognitions. In collaboration of the Society of Science and Art in 1981 organized the first municipality exibition titled : „ Exibition of Innovation and Technical Improvement of the suty of Bitola“ with participation of over 75 exhibits.